រឿងខ្លី៖ Milo of Croton និយាយអំពីការងារដែលលើសទំងន់

តើអ្នកធ្លាប់ទទួលការងារជាច្រើន ហើយពេលខ្លះក៏ធ្លាប់គិតថាវាលើសទំងន់ តែដល់ពេលយើងធ្វើវាយូរៗទៅស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ធម្មតាដែរឬទេ? ហើយអ្នកពិតជាមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងថែមទៀតផង មែនដែរឬទេ? ហើយប្រហែលលួចសរសើខ្លួនឯងទៀតថាពិតជាខ្លាំងហើយពូកែ។

យើងសូមលើករឿងក្រិកបុរាណមួយដែលមានចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេស Milo of Croton: Progressive Overload ដែលដំណាលថា៖

មីឡូ ជាអ្នកចំបាប់មកពីប្រទេសក្រិកបុរាណ។ គាត់ចាប់ផ្តើមដើរជាមួយការដាក់កូនគោនៅលើស្មារបស់គាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

នៅពេលដែលសត្វគោនោះធំឡើងមីឡូក៏កាន់តែរឹងមាំរហូតដល់ទីបំផុតគាត់អាចសែងសត្វគោដែលធំនោះបានដែរ។

យើងអាចគិតបានថានោះជាការងារដែលលើសទំងន់។ តាមពិតអ្នកត្រូវបង្កើនការងាររបស់អ្នកឲ្យលើសពីតម្រូវការ ដូចនេះរាងកាយរបស់អ្នកនឹងបន្សាំទៅនឹងការងារច្រើនទៅជារឿងធម្មតា។


រឿងខ្លីអត្ថន័យគ្រប់គ្រងកំហឹង “ដែកគោលជាប់ជញ្ជាំង”

3 thoughts on “រឿងខ្លី៖ Milo of Croton និយាយអំពីការងារដែលលើសទំងន់

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *