វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីជំនាញធ្វើបទបង្ហាញប្រកបដោយប្រសិទ្ឋភាព

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អ្នកនឹងអាចជួបនូវឱកាសនានា ដើម្បីនិយាយជាមួយភ្ញៀវអំពីមុខជំនួញរបស់អ្នក ឬលើកឡើងអំពីប្រធានបទអ្វីមួយ នៅមុខទស្សនិកជនជាច្រើននាក់។ ជំនាញធ្វើបទបង្ហាញពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដល់ភាពជោគជ័យផ្ទាល់ខ្លួន ក៏ដូចជាភាពជោគជ័យនៃអាជីវកម្ម។ ប្រជាជននៅកម្ពុជាភាគច្រើនចេះធ្វើបទបង្ហាញសាធារណៈបានយ៉ាងល្អ យ៉ាងណាវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ នឹងកាន់តែជួយអភិវឌ្ឍជំនាញធ្វើបទបង្ហាញរបស់អ្នកឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុន។ 

លទ្ធផលនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាល

 • កំណត់ពាក្យថាការធ្វើបទបង្ហាញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងប្រភេទនៃបទបង្ហាញឱ្យបានច្បាស់លាស់
 • ចង្អុលបង្ហាញ និងវិធីដើម្បីសម្របទៅនឹងទស្សនិកជនច្រើនប្រភេទផ្សេងៗ ដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
 • ពន្យល់ដំណាក់កាលទាំងបី ដើម្បីរៀបចំបទបង្ហាញដែលមានអនុភាព
 • បែងចែកអ្នកធ្វើបទបង្ហាញអាជីព ពីរបៀបទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជនជាមួយនឹងបរិបទផ្សេងៗ
 • បង្ហាញបុគ្គលិកលក្ខណៈសំខាន់ៗចំនួន ៧ ដើម្បីក្លាយជាអ្នកធ្វើបទបង្ហាញកំពូល

មាតិកាវគ្គបណ្តុះបណ្តាល

ម៉ូឌុលទី១៖ គំនិតនៃការធ្វើបទបង្ហាញ

 • ការធ្វើបទបង្ហាញ និងការប្រាស្រ័យទាក់ទង
 • បទបង្ហាញសំខាន់ៗនៅកន្លែងធ្វើការ
 • ប្រភេទនៃការធ្វើបទបង្ហាញ
 • ប្រភេទនៃទស្សនិកជន

ម៉ូឌុលទី២៖ ដំណាក់កាលនៃការធ្វើបទបង្ហាញដ៏មានឥទ្ធិពល

 • ការកំណត់អត្តសញ្ញាណទស្សនិកជន
 • ដំណាក់កាលនៃការធ្វើបទបង្ហាញប្រកបដោយថាមពល ៣ ដំណាក់កាល
 • ឧបសគ្គនៃបណ្តាញធ្វើបទបង្ហាញ

ម៉ូឌុលទី៣៖ ការបញ្ចូលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបទបង្ហាញ

 • បទបង្ហាញចិត្តវិទ្យាមនុស្ស
 • វេទមន្ត VTB ដើម្បីប្រមាញ់ទស្សនិកជនឲ្យយកចិត្តទុកដាក់
 • ប្រាំពីរពណ៌ (៧ចំណុច) ដើម្បីក្លាយជាអ្នកបង្ហាញអាជីព

ម៉ូឌុលទី៤៖ ការអនុវត្ត

 • បញ្ជូនការធ្វើបទបង្ហាញ
 • អ្នកធ្វើបទបង្ហាញ VS ជំនាញទន់
 • ការឆ្លុះបញ្ចាំង

តម្លៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាល

 • ១៥ ដុល្លារ / នាក់បើចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២០
 • ២០ ដុល្លារ / នាក់បើចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២០

របៀបចុះឈ្មោះ

 • អ៊ីមែល៖ hrts.training@gmail.com
 • ទំនាក់ទំនងលេខ៖ ០៩៦ ២៧០ ៦៥៦៥ / ០៧៨ ៤៦៧ ៤៦២
 • ទម្រង់ចុះឈ្មោះអនឡាញ៖ ទម្រង់ហ្គូហ្គល

ខ និង លក្ខណ្ឌ

 • ទូទាត់ប្រាក់ជាមុន ឬនៅតុចុះឈ្មោះ
 • ការលុបចោលនេះអាចទទួលយកបានដោយមិនគិតថ្លៃ ប្រសិនបើបានមួយសប្តាហ៍មុនថ្ងៃសិក្សា
 • អ្នកនឹងត្រូវបានតម្រូវឲ្យបង់ថ្លៃសិក្សា ប្រសិនបើអ្នកមិនបង្ហាញខ្លួនដោយគ្មានការលុបចោលជាមុន
 • ការបណ្តុះបណ្តាលនឹងត្រូវធ្វើឡើងជាភាសាខ្មែរ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *