វគ្គសិក្សា

 

១. ជំនាញគ្រប់គ្រង និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ

២. ជំនាញគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស

៣. វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល 

៤. ច្បាប់ស្តីពីការងារ (សម្រាប់ផ្នែករដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្ស)

៥. ជំនាញគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ 

៦. ជំនាញគ្រប់គ្រងគម្រោង 

ជំនាញគ្រប់គ្រងគម្រោងក្នុងអាជីវកម្ម Practical Project Management Skills in Business 29-30 January 2022

៧. ជំនាញប្រាស្រ័យទាក់ទងប្រកបដោយប្រសិទ្ឋភាព 

៨. ជំនាញលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក 

៩. ជំនាញដោះស្រាយបញ្ហា និងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត 

១០. ជំនាញទីផ្សារ និងលក់ 

១១. ជំនាញសេវាអតិថិជន