វគ្គសិក្សា

 

១. ជំនាញគ្រប់គ្រង និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ (ចុះឈ្មោះរៀនតាមអនឡាញ)

២. ជំនាញគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស (ចុះឈ្មោះរៀនតាមអនឡាញ)

៣. វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល (ចុះឈ្មោះរៀនតាមអនឡាញ)

៤. ច្បាប់ស្តីពីការងារ សម្រាប់ផ្នែករដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្ស (ចុះឈ្មោះរៀនតាមអនឡាញ)

៥. ជំនាញគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ (ចុះឈ្មោះរៀនតាមអនឡាញ)

៦. ជំនាញគ្រប់គ្រងគម្រោង (ចុះឈ្មោះរៀនតាមអនឡាញ)

៧. ជំនាញប្រាស្រ័យទាក់ទងប្រកបដោយប្រសិទ្ឋភាព (ចុះឈ្មោះរៀនតាមអនឡាញ)

៨. ជំនាញលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក (ចុះឈ្មោះរៀនតាមអនឡាញ)

៩. ជំនាញដោះស្រាយបញ្ហា និងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត (ចុះឈ្មោះរៀនតាមអនឡាញ)

១០. ជំនាញទីផ្សារ និងលក់ (ចុះឈ្មោះរៀនតាមអនឡាញ)

១១. ជំនាញសេវាអតិថិជន (ចុះឈ្មោះរៀនតាមអនឡាញ)