ច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ២០២១

ច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មាន១២ជំពូក និង៤២មាត្រា បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីទាក់ទាញ និងលើកកម្ពស់បរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជា

ខាងក្រោមនេះ ជាច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា៖

May be an image of text

May be an image of text

No photo description available.

May be an image of text

May be an image of text

May be an image of text

No photo description available.

May be an image of text

May be an image of text

May be an image of text

May be an image of text

May be an image of text

May be an image of text

No photo description available.

No photo description available.

May be an image of text

No photo description available.

No photo description available.

 

ទាញយកជា PDF ៖ ច្បាប់ស្ដីពីវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២១


 អត្ថបទទាក់ទង

ច្បាប់ស្តីពីការប្រកួតប្រជែង ២០២១

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *