ច្បាប់ស្តីពីការប្រកួតប្រជែង ២០២១

ច្បាប់ស្តីពីការប្រកួតប្រជែង ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ នាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៦ នីតិកាលទី៦ ហើយដែលព្រឹទ្ឋសភាបានពិនិត្យចប់សព្វគ្រប់លើទម្រង់ និងគតិច្បាប់នេះទាំងស្រុង កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ នាសម័យប្រជុំពេញអង្គលើទី៧ នីតិកាលទី៤ ហើយដែលមានសេចក្តីទាំងស្រុងដូចតទៅ៖

ទាញយកជា PDF៖ ច្បាប់ស្ដីពីការប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារ ២០២១

May be an image of text

May be an image of text

No photo description available.

No photo description available.

May be an image of text

May be an image of text

No photo description available.

May be an image of text

May be an image of text

No photo description available.

May be an image of text

May be an image of text

May be an image of text

May be an image of text

May be an image of text

No photo description available.


អត្ថបទទាក់ទង

វិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការងារ ២០២១

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *