នីតិវិធិជម្រះក្តីវិវាទការងារ

ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីជម្រះក្តីវិវាទការងារ

ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីជម្រះក្តីវិវាទការងារ (ទាញយកជា PDF)


អត្ថបទទាក់ទង

តើ​អ្វីទៅជាវិវាទការងារ? ហើយត្រូវ​ធ្វើ​ដូចម្តេច​​ បើ​បុគ្គលិក​ប្ដឹង​​ក្រុមហ៊ុន​របស់​អ្នក?​

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *