៤ ជំហាន ដើម្បីក្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់វិស័យសាធារណៈ ឬស្ថាប័នឯកជនទទួលជោគជ័យ

តើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីក្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល ឬសេវាកម្មមួយដែលជោគជ័យ? ខាងក្រោមនេះជាជំហានសំខាន់ៗចំនួន ៤ ដើម្បីក្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់វិស័យសាធារណៈ ឬស្ថាប័នឯកជនទទួលជោគជ័យ៖

ជំហានទី១. រៀបចំផែនការ និងត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីធ្វើការដេញថ្លៃ

  • ការរៀបចំផែនការទុកជាមុន គឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យ។ សូមចងចាំថា ពេលវេលាដើម្បីឆ្លើយនឹងការស្នើសុំការដេញថ្លៃ គឺមានដែនកំណត់ខ្លាំង ហើយនៅពេលដែលការដេញថ្លៃត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយ វាអាចយឺតពេលសម្រាប់អ្នកដើម្បីឆ្លើយតប។
  • មុនពេលប្រកាសផ្សាយពត៌មាននៃការដេញថ្លៃ ទាំងអ្នកទិញ និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ មានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើ។ ខណៈពេលដែលអង្គភាពសាធារណៈ និងវិស័យឯកជនមានគម្រោងអ្វីដែលត្រូវទិញ ដោយដូចម្តេច នៅពេលណា និងជាមួយនឹងធនធានអ្វីខ្លះ អ្នកត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវទីផ្សារ និងសកម្មភាពពង្រីកអាជីវកម្មដើម្បីស្វែងយល់ពីអ្វីដែលជាតម្រូវការអតិថិជនសក្តានុពលរបស់អ្នក និងអ្វីដែលពួកគេនឹងត្រូវទិញនៅពេលអនាគត។
  • ឱកាសនៃការទទួលបានកិច្ចសន្យាមានកម្រិតខ្ពស់ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើដូចខាងក្រោមទៅការបោះពុម្ភផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹងដេញថ្លៃមួយ:
  • ធ្វើការស្រាវជ្រាវឲ្យទូលំទូលាយអំពីទីផ្សារ
  • កសាងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនសក្តានុពលរបស់អ្នក និងដឹងពីតម្រូវការ និងផែនការទិញរបស់ពួកគេ
  • រៀបចំសម្ភារៈស្តង់ដារចាំបាច់ដើម្បីដាក់ស្នើដោយដាក់សំណើរ ឬការផ្តល់ជូន
  • ហ្វឹកហាត់បុគ្គលិករបស់អ្នកអំពីរបៀបសរសេរសំណើ
  • ស្វែងយល់ពីកិច្ចសហការប្រកបដោយសក្តានុពលជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកត្រូវការអ្នកដឹងថាអ្នកអាចធ្វើជាដៃគូរនៅពេលដែលមានឱកាសកើតឡើង។

ជំហានទី២. រៀបចំ និងដាក់ស្នើសំណើរបស់អ្នក

ការផ្តល់ជូនសំណើរបស់អ្នក គឺជាឱកាសរបស់អ្នក ដើម្បីបង្ហាញពីក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក ហើយបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកទិញថាដំណោះស្រាយរបស់អ្នក (ជាទំនិញ ការងារ ឬសេវាកម្ម) គឺល្អបំផុតនៅលើទីផ្សារដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ពួកគេ។

ការរៀបចំការផ្តល់ជូនសំណើ គឺជាដំណើរការសិក្សា។ ការរៀបចំការផ្តល់ជូនជាលើកដំបូង (ឬសម្រាប់អតិថិជនថ្មី) អាចមានភាពស្មុគស្មាញ វាមានតម្លៃថ្លៃ និងប្រើពេលវេលាច្រើន ហើយវាមិនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេ ដែលក្រុមហ៊ុនមានការខកចិត្តនៅពេលដែលការដេញថ្លៃមិនត្រូវបានផ្តល់ឱ្យពួកគេ។ រាល់ការដេញថ្លៃ មានភាពខុសគ្នា ហើយវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ដែលអ្នកត្រូវពិនិត្យមើលឯកសារដេញថ្លៃយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ និងធ្វើតាមការណែនាំ។ ជារឿយៗ ក្រុមហ៊ុនមានកំហុសឆ្គងតិតួចហើយត្រូវបានដកហូតសិទ្ធិពីក្នុងដំណើរការលទ្ធកម្មដោយសារតែមិនបានអនុលោមទៅតាមសេចក្តីស្នើនៃការដេញថ្លៃ។

ត្រូវចងចាំថា គោលដៅចុងក្រោយនៃការដាក់ស្នើការផ្តល់ជូនសំណើ គឺដើម្បីឈ្នះ និងទទួលបាននូវកិច្ចសន្យា។ ថ្លែងពីអ្វីដែលធ្វើឱ្យអ្នកមានឯកលក្ខណៈភាព និងអត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើការជាមួយអ្នក។ ក្នុងឱកាសជាច្រើន អ្នកដេញថ្លៃមិនបង្ហាញនៅក្នុងការផ្តល់ជូនរបស់ពួកគេនូវការយល់ដឹងពីវិសាលភាពនៃការងារ និងតម្រូវការរបស់អតិថិជនទេ ហើយអ្វីដែលពួកគេស្នើ គឺនៅឆ្ងាយពីអ្វីដែលអតិថិជនពិតជាចង់បាន។ នេះហើយជាមូលហេតុដែលដ៏សំខាន់ដែលអ្នកត្រូវដឹងពីអតិថិជនរបស់អ្នកកាន់តែច្បាស់។ ចូរអានឯកសារដេញថ្លៃឱ្យបានច្រើនដងប្រសិនបើត្រូវការ ហើយពិភាក្សាអំពីការដេញថ្លៃជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតពីក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកដែលស្គាល់អតិថិជននោះ ហើយធ្វើការក្នុងក្រុមនៅពេលរៀបចំសំណើ។ កុំសន្មតថាអ្នកវាយតម្លៃទាំងអស់សុទ្ធតែជាអ្នកជំនាញលើប្រធានបទនោះ។ ត្រូវប្រាកដថា សំណើរបស់អ្នក គឺច្បាស់លាស់ ជាប់ទាក់ទង និងមានភាពទាក់ទាញ។

ជំហានទី៣. ការផ្តល់ជូនទាន់ពេលវេលា ថវិកា និងវិសាលភាព

អបអរសាទរ! អ្នកបានឈ្នះកិច្ចសន្យា។ ឥឡូវនេះការប្រឈមដ៏លំបាកបំផុត គឺចាប់ផ្តើម អនុវត្ត និងបញ្ចប់ការចែកចាយផ្គត់ផ្គង់របស់អ្នក ឬគម្រោងបានទទួលជោគជ័យ។ សូមចងចាំថា ការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន និងការបំពេញការងារបានល្អ គឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុត ដើម្បីធានាកិច្ចសន្យានាពេលអនាគត។ ចូរត្រូវប្រាកដថា អ្នកផ្គត់ផ្គង់ទាន់ពេលវេលា លើខ្ទង់ថវិកា និងស្របតាមគុណភាពដែលរំពឹងទុកដោយអតិថិជន។ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចតាមកិច្ចសន្យារបស់ពួកគេ អាចនឹងត្រូវបានដកសិទ្ធិ ពីការចូលរួមក្នុងការដេញថ្លៃនាពេលអនាគត។

ការបើកចំហ និងបង្កើតទំនាក់ទំនងដោយស្មោះត្រង់ជាមួយអតិថិជន គឺជាការចាំបាច់។ ចូរធ្វើឱ្យអតិថិជនរបស់អ្នកធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីរបៀបដែលអ្នកកំពុងប្រតិបត្តិផ្ទុយនឹងលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យា។ សូមត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហា ដែលមិនរំពឹងទុកដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តគម្រោង ការផ្តល់សេវាកម្ម ឬការដឹកជញ្ជូនទំនិញ (លក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុ ការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយ សមាជិកក្រុមដែលឈឺ ព័ត៌មានចាំបាច់ពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់អ្នកដែលនាំឲ្យមានការពន្យារពេល ជាដើម) និងមានផែនការកាត់បន្ថយ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ សូមពិភាក្សា និងស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអតិថិជនរបស់អ្នកក្នុងករណីមានតម្រូវការចាំបាច់ ដើម្បីធ្វើការកែតម្រូវលើពេលវេលា គម្រោងថវិកា ឬវិសាលភាពនៃគម្រោងដែលបានចែង។ ចូរធ្វើឱ្យប្រាកដថា អតិថិជនរបស់អ្នក យល់ថាអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកអាចធ្វើបានដើម្បីឱ្យទាន់ពេលវេលា តាមថវិកា និងវិសាលភាពទាំងនោះ។

ជាចុងក្រោយ សូមកុំរង់ចាំការបង់ប្រាក់ពេញលេញរហូតទាល់តែអ្នកបានបំពេញកាតព្វកិច្ចទាំងឡាយដែលមានក្នុងកិច្ចសន្យា ហើយអតិថិជនបានទទួលយកការផ្គត់ផ្គង់ចែកចាយគម្រោងនោះ។ កិច្ចសន្យា មិនអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាបញ្ចប់ជាផ្លូវការទេ រហូតដល់ពេលនោះ។ ខណៈដែលគម្រោងនេះត្រូវបានបិទបញ្ចប់ សូមចងចាំថាត្រូវសួរទៅកាន់អតិថិជនរបស់អ្នកនូវឯកសារយោង ឬវិញ្ញាបនប័ត្របញ្ចប់ការងារ។ ធ្វើបែបនេះ វានឹងមានប្រយោជន៍ក្នុងការចូលរួមក្នុងការដេញថ្លៃនាពេលអនាគត។

ជំហានទី៤. វាយតម្លៃការអនុវត្តដោយខ្លួនឯង

ទីផ្សារលទ្ធកម្ម គឺជាទីផ្សារដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់​ ហើយក្រុមហ៊ុនត្រូវបន្តធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវដំណើរការរបស់ពួកគេដើម្បីទទួលជោគជ័យ។ នៅពេលកិច្ចសន្យាត្រូវបានបិទ សមាជិកក្រុម គួរតែពិនិត្យឡើងវិញនូវលក្ខខណ្ឌនានានៃកិច្ចសន្យាក្រោយចប់កិច្ចសន្យា និងពិភាក្សាអំពីអ្វីដែលបានដំណើរការល្អ អ្វីដែលមិនបានធ្វើ អ្វីដែលអាចកែលម្អ និងមេរៀនដែលបានរៀនពីគម្រោងនោះ។ វិធីនេះនឹងជួយអ្នកឱ្យប្រសើរឡើងនូវការផ្តល់គម្រោងនាពេលអនាគតជាមួយអង្គការស្ថាប័ននេះ និងអតិថិជនផ្សេងទៀត។

វាក៏សំខាន់ផងដែរក្នុងការស្នើសុំមតិយោបល់កែលម្អបស់អតិថិជន។ ធ្វើបែបនេះ នឹងជួយឱ្យអ្នកយល់កាន់តែច្បាស់ថា តើអតិថិជនមានការពេញចិត្តនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក និងទំនិញនានា ការងារ ឬសេវាកម្មដែលយើងបានផ្តល់ឱ្យ។ ការតាមដានជាមួយអតិថិជន ក៏នឹងជួយអ្នកវាយតម្លៃពីលទ្ធភាពនៃការធ្វើការជាមួយអង្គការស្ថាប័ននោះម្តងទៀត និងរបៀបដែលតម្រូវការនាពេលអនាគតអាចកើតឡើងជាទៀងទាត់។

អ្នកក៏គួរតែបង្កើតយន្តការពិនិត្យឡើងវិញ​ ដើម្បីតាមដានការដេញថ្លៃដែលជោគជ័យ និងការបរាជ័យ។ វានឹងជួយអ្នកកំណត់អត្តសញ្ញាណថា តើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីតាមរបៀបត្រឹមត្រូវប្រភេទនៃការដេញថ្លៃអ្វីដែលអ្នកទទួលបានជោគជ័យជាងមុន និងកន្លែងណា និងនៅពេលណាវាមានតម្លៃធនធានក្នុងការវិនិយោគ។ ជាមួយនឹងពេលវេលា និងបទពិសោធន៏ អ្នកនឹងមានជម្រើសកាន់តែច្រើនជាមួយនឹងការដេញថ្លៃដែលអ្នកបានស្នើសុំដើម្បីបង្កើនឱកាសនៃភាពជោគជ័យរបស់អ្នក។ ការវាយតម្លៃដោយខ្លួនឯងនៃការអនុវត្តរបស់អ្នក គឺជាជំហានដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងដំណើរការសិក្សា។


អត្ថបទទាក់ទង

ការបង្កើត និងប្រើប្រាស់និតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដារ (SOP)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *