ការបង្កើត និងប្រើប្រាស់និតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដារ (SOP)

និតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដារ (SOP) គឺជានីតិវិធីជាក់លាក់មួយសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក ដែលពិពណ៌នាអំពីសកម្មភាពចាំបាច់បំពេញការងារដោយអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិឧស្សាហកម្ម ច្បាប់រាជធានី/ខេត្ត ឬ សូម្បីតែស្តង់ដារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់ដំណើរការអាជីវកម្មរបស់អ្នក ជាដើម ។ល។ ឯកសារណាមួយដែលជា “របៀបធ្វើ” ត្រូវបានចាត់ចូលទៅក្នុងប្រភេទនៃនីតិវិធី។ នៅក្នុងបរិយាកាសផលិតកម្ម ជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងបំផុតនៃ SOP គឺដំណើរការខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មជាជំហានៗដែលត្រូវបានប្រើ ដើម្បីបង្កើតផលិតផលផងដែរ។

ការបង្កើត និងប្រើប្រាស់និតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដារ (Standard Operating Procedure – SOP) គឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់កាត់ផ្តាច់ចេញពុំបាន ពីប្រព័ន្ឋគុណភាពប្រកបដោយជោគជ័យ។ វាផ្តល់ឲ្យបុគ្គលនីមួយៗនូវព័ត៍មាន ដើម្បីអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។ វាក៏ជួយសម្រួលឲ្យមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៅក្នុងគុណភាព និងសុច្ចរឹតនៃផលិតផល និងលទ្ឋផលចុងក្រោយ។ SOPs ពិពណ៍នាទាំងធាតុផ្នែកបច្ចេកទេស និងប្រតិបត្តិការកម្មវិធីជាមូលដ្ឋានរបស់អង្គភាពមួយ។

១. តើនិតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដារគឺជាអ្វី?

និតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដារ (Standard Operating Procedure – SOP) គឺជាឯកសារដែលមានការណែនាំជាជំហានៗ ដើម្បីណែនាំបុគ្គលិកអំពីរបៀបអនុវត្តដំណើរការបច្ចេកទេសដដែលៗនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន និងដើម្បីដំណើរការប្រតិបត្តិការងារ ក៏ដូចជាបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក។ SOP ក៏ជាសៀវភៅណែនាំអំពីរបៀបធ្វើឱ្យកិច្ចការសម្រេចបានទៅតាមផែនការ និងមានផលិតភាពការងារខ្ពស់។ SOP ត្រូវបានសរសេរសម្រាប់បុគ្គលិកដែលនឹងបំពេញភារកិច្ច។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដែលទាមទារឱ្យម្ចាស់អាជីវកម្មគួរតែឈ្វេងយល់ និងចេះពីរបៀបនៃការសរសេរបង្កើតវាឡើង ដើម្បីយកអនុវត្តន៍នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជាក់ស្ដែង។ ក្នុងករណីបើគ្មានការបង្កើតឱ្យមាននិតិវិធីប្រតិបត្តិការស្ដង់ដារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទេ បុគ្គលិកម្នាក់ៗអាចនឹងបំពេញការងារតាមវិធីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេមិនខាន។ នេះបើយោងតាមគេហទំព័រ BEEKEEPER។

លើសពីនេះ បើយោងតាមគេហទំព័រ www.getmaintainx.com បានឱ្យដឹងថា គ្រប់អាជីវកម្មទាំងអស់ដែលបានប្រើ SOP គឺដើម្បី៖

 • សម្រេចបាននូវប្រសិទ្ធភាព (Achieve efficiency)
 • ការមានឯកសណ្ឋានត្រឹមត្រូវ (Uniform performance)
 • ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព (Quality control)
 • ការ​អនុលោម​តាមច្បាប់​បទ​ប្ប​ញ្ញ​ត្ដិ (Regulatory compliance)

ដើម្បីកាន់តែយល់ច្បាស់ សូមពិចារណាលើឧទាហរណ៍ខាងក្រោម៖

 • ក្រុមហ៊ុន “ក” បានប្រើ SOP មកអនុវត្តន៍នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ដូច្នេះម្ចាស់អាជីវកម្ម នឹងពិភាក្សាជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ ដើម្បីសរសេរ SOP ឬអាចនិយាយបានថា សរសេរគោលការណ៍ និងនិតិវិធីប្រតិបត្តិការជាលក្ខណៈស្ដង់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ដូច្នេះនៅពេលសរសេររួចរាល់ នឹងចាប់ផ្ដើមបណ្ដុះបណ្ដាល ណែនាំបុគ្គលិកពីអ្វីដែលបានសរសេរ រួមមាន គោលការណ៍ការងារ និតិវិធីក្នុងការបំពេញការងារ ការឈប់សម្រាក ការផ្ទេរការងារ ច្បាប់វិន័យក្រុមហ៊ុន និងផ្សេងៗទៀត ដែលជារបៀបដែលថ្នាក់ដឹកនាំចង់បានជាលក្ខណៈស្ដង់ដាររួមមួយ ដើម្បីឱ្យក្រុមការងារអនុវត្តន៍ឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន។ ជាលទ្ធផល ក្រុមហ៊ុន​ “ក” នឹងមានរបៀបធ្វើការ មានច្បាប់វិន័យ បុគ្គលិកកាន់តែមានទំនួលខុសត្រូវ និងក្រុមហ៊ុនកាន់តែមានផលិតភាព ហើយទទួលបានប្រាក់ចំណេញច្រើន ជាពិសេស ក្រុមហ៊ុនមិនសូវមានបញ្ហារញ៉េរញ៉ាយច្រើនឡើយ។
 • ក្រុមហ៊ុន​ “ខ” មិនបានប្រើ SOP នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឡើយ ដូច្នេះតើនឹងមានអ្វីកើតឡើង? អ្វីដែលនឹងកើតឡើងចំពោះក្រុមហ៊ុននោះគឺ គ្មានរបៀបធ្វើការត្រឹមត្រូវឬច្បាស់លាស់ ដោយបុគ្គលិកម្នាក់ៗ ធ្វើអ្វីតាមតែជាវិធីធ្វើការផ្ទាល់ខ្លួន ដោយគ្មានគោលការណ៍ ច្បាប់វិន័យ និងមានប្រព័ន្ធធ្វើការត្រឹមត្រូវ ដូច្នេះក្រុមហ៊ុនអាចនឹងមានជម្លោះច្រើន បុគ្គលិកឈប់សម្រាកតាមចិត្តចង់ថែមទាំងគ្មានការផ្ទេរការងារច្បាស់លាស់នាំឱ្យស្ទះការងារ និងបញ្ហានានាកើតឡើងឥតឈប់ឈរ ថែមទាំងគ្មានផលិតភាពការងារខ្ពស់ និងប្រាក់ចំណូលធ្លាក់ចុះ។

២. ប្រភេទនៃ SOP

SOP មានពីរប្រភេទ គឺ៖

 • បច្ចេកទេស (Technical SOPs)៖ លម្អិតពីរបៀបអនុវត្តនិងបំពេញភារកិច្ច។ ភាគច្រើនតែងតែស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់នៃលំដាប់ការងារដដែលៗ លំដាប់ការងារថែទាំ ការបង្ការឬការត្រួតពិនិត្យ។
 • ការគ្រប់គ្រង (Management SOPs)៖ លម្អិតពីរបៀបដែល SOP ផ្សេងទៀតទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើត ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ចែកចាយនិងត្រួតពិនិត្យ។ អ្វីដែលសំខាន់ SOPs របស់អ្នកគ្រប់គ្រង ជាការគូសបញ្ជាក់ពីដំណើរការនិងនីតិវិធី ដើម្បីកំណត់ឯកសារនិងអនុវត្តនីតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដារ។

៣. អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗនៃការមាន SOP នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន

 • ផ្តល់ឱ្យបុគ្គលិកឬអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នូវព័ត៌មានសុខភាព សុវត្ថិភាព បរិយាកាសក្រុមហ៊ុននិងប្រតិបត្តិការទាំងអស់ដែលចាំបាច់ដើម្បីបំពេញការងារបានត្រឹមត្រូវ ហើយបង្កើនប្រសិទ្ធភាព ព្រមទាំងកាត់បន្ថយនូវហានិភ័យនានា
 • ធានាថាប្រតិបត្តិការផលិតកម្មត្រូវបានអនុវត្តជាប់លាប់ ដើម្បីរក្សាការត្រួតពិនិត្យគុណភាពនៃដំណើរការនិងផលិតផល
 • ធានាថាដំណើរការបន្តដោយគ្មានការរំខាននិងត្រូវបានបញ្ចប់តាមកាលវិភាគកំណត់ ហើយអាចបង្កើតលទ្ធផលដែលអាចទុកចិត្តបាន
 • ធានាថាគ្មានការបរាជ័យកើតឡើងនៅក្នុងការផលិតនិងដំណើរការផ្សេងទៀតដែលនឹងបង្កអន្តរាយដល់នរណាម្នាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន
 • ធានាថានីតិវិធីដែលបានអនុម័តត្រូវបានអនុវត្តដោយអនុលោមតាមបទបញ្ជារបស់ក្រុមហ៊ុននិងរដ្ឋាភិបាល
 • ធ្វើជាឯកសារបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់បង្រៀនបុគ្គលិកនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធអំពីដំណើរការដែល SOP ត្រូវបានសរសេរ ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការបណ្តុះបណ្តាលនិងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក
 • ធ្វើជាបញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់សម្រាប់មិត្តរួមការងារដែលសង្កេតមើលការអនុវត្តការងារដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តឱ្យបានត្រឹមត្រូវ
 • ធ្វើជាបញ្ជីត្រួតពិនិត្យសម្រាប់សវនករ
 • ធ្វើជាកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីរបៀបហេតុអ្វីនិងពេលណានៃជំហាននៅក្នុងដំណើរការដែលមានស្រាប់ ហើយនេះផ្តល់នូវមូលដ្ឋានពិតជាក់ស្ដែងសម្រាប់ពិនិត្យឡើងវិញនូវជំហានទាំងនោះនៅពេលដំណើរការឬឧបករណ៍ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ
 • ដើរតួជាការពន្យល់អំពីជំហាននៅក្នុងដំណើរការសម្រាប់ការពិនិត្យឡើងវិញនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតបញ្ហាហានិភ័យនានា
 • ស្តង់ដារផ្ដល់សេវាកម្មដល់អតិថិជន

៤. ហេតុអ្វីបានជាការបង្កើត SOP ពេលខ្លះបរាជ័យ?

បើយោងតាមគេហទំព័រ www.getmaintainx.com បានបង្ហាញនូវ ហេតុផលចំនួន ២ ដែលបណ្ដាលឱ្យការបង្កើត SOPs ពេលខ្លះមានភាពបរាជ័យបាន។

ហេតុផលទី១៖ ហេតុផលមួយក្នុងចំណោមហេតុផលដែល SOP បច្ចេកទេស ពេលខ្លះបរាជ័យ គឺថាការគ្រប់គ្រងមិនបានបង្កើតដំណើរការដើម្បីឱ្យពួកគេជោគជ័យ។ នៅពេលដែលនីតិវិធី បុគ្គលិក ទ្រព្យសម្បត្តិនិងមុខងារផ្លាស់ប្តូរ ដូច្នេះ SOP គួរតែត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិងអនុម័តឡើងវិញ។ ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពSOPធានាថាគោលនយោបាយនិងនីតិវិធីមានសុពលភាពនិងចំណាយថវិកា ហើយអនុវត្តតាមបទបញ្ជាស្តង់ដារនិងការផ្លាស់ប្តូរថ្មីនិងផែនការធានាគុណភាព។

ហេតុផលទី២៖ ម្យ៉ាងទៀត នៅពេលដែលបុគ្គលិកផ្លាស់ប្តូរការងារ អ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវធានាថាបុគ្គលិកថ្មីត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលស្របតាមស្តង់ដារគុណភាពនិងសុវត្ថិភាព។ SOPs ល្អបំផុត គឺច្បាស់លាស់សង្ខេបនិងងាយស្រួលធ្វើតាម។ ហើយអ្វីជាបញ្ហាប្រឈមនោះគឺការខកខានមិនបានអនុវត្តតាមនីតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដាររបស់ក្រុមហ៊ុន ដូចជាការសង្កេតជាទូទៅក្នុងកំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យ។

ជារួមមក ការគ្មានភាពច្បាស់លាស់និងគ្មានការបណ្តុះបណ្តាល គឺជាហេតុផលដែលបុគ្គលិកភាគច្រើនមិនបានធ្វើតាម SOP។

ដើម្បីចៀសវាងនូវកំហុសឆ្គង និងបញ្ហាដូចខាងលើ ម្ចាស់អាជីវកម្ម គួរតែសិក្សាឈ្វេងយល់ ក៏ដូចជាអនុវត្តន៍នៃការបង្កើតនិតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដារ(SOP)ដូចខាងក្រោម។

៥. របៀបបង្កើតនិតិវិធីប្រតិបត្តិការស្ដង់ដារ (SOP)

បើយោងតាមគេហទំព័រ www.lucidchart.com បានឱ្យដឹងថា មិនថាអ្នកស្ថិតក្នុងអាជីវកម្មប្រភេទណានោះទេ អ្នកគួរតែមានឯកសារ SOP ឬអាចនិយាយថា មាននិតិវិធីប្រតិបត្តិការស្ដង់ដារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន ដែលបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់ ព្រមទាំងជួយឱ្យបុគ្គលិករបស់អ្នកយល់ពីរបៀបអនុវត្តការងារជាប្រចាំប្រកបដោយសុវត្ថិភាពអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិនិងជាប់លាប់។ ដូច្នេះអ្នកអាចអនុវត្តន៍របៀបបង្កើតតាមវិធីខាងក្រោម៖

ក. កំណត់អ្វីដែលចង់បានពី SOP

កំណត់ថា តើអ្វីជាលទ្ធផលចុងក្រោយឬគោលដៅសម្រាប់បង្កើត SOP ដែលអ្នកកំពុងសរសេរ? ឧទាហរណ៍

 • ប្រសិនបើអ្នកកំពុងសរសេរឯកសារដែលពិព័ណ៌នាអំពីនីតិវិធីក្នុងការបិទភោជនីយដ្ឋានជារៀងរាល់យប់ គោលដៅគឺដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពអគាររហូតដល់បុគ្គលិករៀបចំខ្លួនមកដល់ពេលព្រឹក។
 • ប្រសិនបើអ្នកសរសេរឯកសារដែលពិព័ណ៌នាអំពីនីតិវិធីក្នុងការផ្ទេរការងារអំឡុងពេលឈប់សម្រាកពីការងារ គោលដៅគឺដើម្បីកុំឱ្យស្ទះការងារ និងអាចបន្តដំណើរការការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនបានយ៉ាងរលូន ទោះបីជាមានបុគ្គលិកឈប់សម្រាកនៅពេលឈឺ ឬជាប់រវល់អ្វីក៏ដោយ ក៏មានការផ្ទេរការងារទៅកាន់បុគ្គលជាប់ពាក់ព័ន្ធបានយ៉ាងល្អ។

បន្ទាប់មក សូមសួរខ្លួនអ្នកថា តើមានហេតុផលជាក់លាក់អ្វីដែលគោលដៅនេះគួរតែត្រូវបានអមដោយឯកសារនីតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដារ (SOP)? នៅពេលអ្នកដឹងថា អ្វីដែលអ្នកចង់ឱ្យ SOP របស់អ្នកសម្រេចបាន វាងាយស្រួលជាងក្នុងការសរសេរគ្រោងនិងកំណត់លម្អិត។

ខ. ជ្រើសរើសទម្រង់បែបបទមួយ

ឱកាសគឺថាក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកមានឯកសារ SOP មួយចំនួនដែលត្រូវបានសរសេរសម្រាប់នីតិវិធីផ្សេងទៀតកាលពីអតីតកាល។ អ្នកអាចសំដៅទៅលើឯកសារទាំងនោះជាគំរូសម្រាប់ការណែនាំអំពីការធ្វើទម្រង់បែបបទដែលអ្នកពេញចិត្ត។

ប្រសិនបើអ្នកមិនមានឯកសារណាមួយដើម្បីប្រើជាឯកសារយោង សូមសាកល្បងគំនិតមួយក្នុងចំណោមគំនិតខាងក្រោមទាំងនេះ៖

 • ទម្រង់ជំហានសាមញ្ញ៖ ប្រើទម្រង់បែបបទនេះសម្រាប់នីតិវិធីជាប្រចាំដែលខ្លីនិងងាយស្រួលធ្វើតាម។ បន្ថែមពីលើគោលការណ៍ណែនាំសុវត្ថិភាពនិងឯកសារចាំបាច់ផ្សេងៗ ទម្រង់បែបបទនេះជាទូទៅ គឺជាបញ្ជីដែលមានលេខរៀងឬជាចំណុចសាមញ្ញដែលមានប្រយោគខ្លីសាមញ្ញច្បាស់លាស់និងងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកអានក្នុងការធ្វើអនុវត្តន៍តាម។
 • ទម្រង់ជំហានតាមឋានានុក្រម៖ ប្រសិនបើនីតិវិធីរបស់អ្នកមានជំហានជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចចិត្តខ្លះ អ្នកប្រហែលជាចង់ប្រើទម្រង់ជំហានឋានានុក្រម។ នេះជាធម្មតាគឺជាបញ្ជីនៃជំហានសំខាន់ៗដែលបន្តដូចគ្រាប់កាំភ្លើងឬលេខដែលបន្តដោយសំណុំនៃអនុក្រុមជាក់លាក់។
 • ទម្រង់គំនូសតាង (flowchart)៖ អ្នកប្រហែលជាចង់ប្រើ flowchart ដើម្បីគូសផែនទីនិងរៀបចំផែនការនីតិវិធីដែលរួមបញ្ចូលនូវលទ្ធផលជាច្រើនដែលអាចកើតមាន ហើយនេះគឺជាជម្រើសដ៏ល្អនៅពេលដែលលទ្ធផលមិនអាចទាយទុកជាមុនបាន។

គ. សុំការរួមបញ្ចូល

ប្រមូលថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗ ដើម្បីពិភាក្សាជាមួយគ្នា ដោយសួរពួកគេថា តើពួកគេគិតថាការងារនេះគួរត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងដូចម្តេច? និងយោបល់ផ្សេងៗតាមការកំណត់ចង់បាន ហើយការធ្វើបែបនេះ ដើម្បីប្រាកដថា វាសមហេតុផលចំពោះពួកគេ និងសម្រាប់ក្រុមការងារដែរឬទេ និងធ្វើឱ្យរាល់កិច្ចការចាំបាច់ត្រូវបានរួមបញ្ចូល។

បន្ថែមពីនេះ ការសរសេរនឹងមានសេចក្តីព្រាងនិងការពិនិត្យជាច្រើន  ដូច្នេះអ្នកត្រូវប្រាកដថា អ្នកអញ្ជើញក្រុមរបស់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗឱ្យពិនិត្យមើលសេចក្តីព្រាង ដើម្បីឱ្យពួកគេអាចផ្តល់យោបល់បន្ថែមទៀត។

ឃ. កំណត់វិសាលភាព

កំណត់ថា ការកំណត់ និងការសរសេរ SOP មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ និងអាចសម្រេចចុងក្រោយជាផ្លូវការ ដើម្បីយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន។ បន្ថែមពីនេះ ប្រហែលជាអ្នកត្រូវការ flowchart ឬផែនទីដើម្បីកំណត់យ៉ាងច្បាស់ពីភាពអាស្រ័យនិងភាគីទទួលខុសត្រូវ។

ង. កំណត់អត្តសញ្ញាណទស្សនិកជនរបស់អ្នក

ការស្គាល់ទស្សនិកជនរបស់អ្នក ជួយអ្នកកំណត់ពីរបៀបដែលអ្នកគួរសរសេរឯកសារ SOP របស់អ្នក។ ចំណាំ៖ ទស្សនិកជនត្រង់ចំណុចនេះ អាចសំដៅលើ បុគ្គលិកក្រុមការងារ និងបុគ្គលិកថ្មីជាដើម ដែលជាអ្នកនឹងអនុវត្តនិតិវិធីប្រតិបត្តិការស្ដង់ដារដែលនឹងសរសេរបង្កើតឡើង។

ពិចារណាសំណួរខាងក្រោមទាំងនេះ

 • តើចំណេះដឹងពីមុនរបស់ពួកគេ (ទស្សនិកជន)គឺជាអ្វី?៖ តើពួកគេធ្លាប់ស្គាល់ក្រុមហ៊ុននិងនីតិវិធីហើយឬនៅ? តើពួកគេស្គាល់វចនានុក្រមហើយឬនៅ? តើពួកគេមានភាពត្អូញត្អែរហើយត្រូវការការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទេ? បន្ទាប់មក អ្នកត្រូវសរសេរបញ្ចូលទៅកម្រិតចំណេះដឹងទស្សនិកជនរបស់អ្នក។
 • តើជំនាញភាសារបស់ពួកគេ (ទស្សនិកជន)គឺជាអ្វី?៖ ប្រហែលជាទស្សនិកជនរបស់អ្នកមិននិយាយភាសារបស់អ្នកទេ ដូច្នេះអ្នកប្រហែលជាចង់ប្រើរូបភាពច្រើនជាងពាក្យ។
 • តើពួកគេជាបុគ្គលិកថ្មីមែនទេ?៖ នៅពេលនាំយកបុគ្គលិកថ្មីមក ឯកសារ SOP របស់អ្នកត្រូវមានភាពលម្អិតនិងផ្តោតលើការបណ្តុះបណ្តាល។
 • តើអ្វីទៅជាទំហំនៃទស្សនិកជនរបស់អ្នក?៖ តើមនុស្សជាច្រើនដែលមានតួនាទីខុសៗគ្នាក្នុងក្រុមហ៊ុនជាច្រើននឹងអានឯកសារដែរឬទេ? បើដូច្នេះមែនអ្នកប្រហែលជាចង់សរសេរនីតិវិធីតាមវិធីដែលកំណត់យ៉ាងច្បាស់ថា អ្នកណាឬតួនាទីអ្វីដែលអនុវត្តភារកិច្ចនីមួយៗ។ នេះជួយឱ្យទស្សនិកជនរបស់អ្នក បានយល់ថាកន្លែងណាដែលពួកគេសមនឹងដំណើរការ ហើយហេតុអ្វីបានជាផ្នែកពិសេសរបស់ពួកគេសំខាន់ជាដើម។

ច. សរសេរនិតិវិធីប្រតិបត្តិការស្ដង់ដារ (SOP)

សរសេរសេចក្តីព្រាងនៃនីតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដាររបស់អ្នក ហើយពិចារណារួមបញ្ចូលនូវចំណុចមួយចំនួនដូចខាងក្រោម

ចំណងជើង​ទំព័រ

 • ចំណងជើងនៃនីតិវិធី
 • លេខសម្គាល់ SOP
 • កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយឬកាលបរិច្ឆេទកែប្រែ
 • ឈ្មោះនៃតួនាទី ការរៀបចំ ការបែងចែកឬទីភ្នាក់ងារដែល SOP អនុវត្តចំពោះ
 • ឈ្មោះនិងហត្ថលេខារបស់អ្នកដែលបានរៀបចំនិងអនុម័តនីតិវិធីដោយមានចែងក្នុង SOP

តារាង​មាតិកា

 • អ្នកគ្រាន់តែត្រូវការតារាងមាតិកា ប្រសិនបើឯកសារមានទំហំធំដែលមានទំព័រច្រើន។ តារាងមាតិកាអនុញ្ញាតឱ្យងាយស្រួលចូលទៅកាន់ទំព័រជាក់លាក់នៃឯកសារ។

នីតិវិធីជាក់លាក់

 • ការពិពណ៌នាអំពីវិសាលភាពនិងគោលបំណងរបស់SOP ដែនកំណត់របស់វានិងរបៀបដែលវាត្រូវបានប្រើ។ អ្នកអាចរួមបញ្ចូលស្តង់ដារ តម្រូវការបទប្បញ្ញត្តិ តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវនិងធាតុចូលផ្សេងៗ ព្រមទាំងលទ្ធផល។
 • ព័ត៌មានលម្អិតដែលចាំបាច់និងព័ត៌មានបន្ថែមដែលត្រូវការ ដើម្បីបញ្ចប់ជំហាននីមួយៗ។ ពិភាក្សាអំពីការសម្រេចចិត្តដែលត្រូវធ្វើ កត្តារារាំងដែលអាចកើតមាន ការពិចារណាអំពីសុវត្ថិភាពនិងសេណារីយ៉ូផ្សេងទៀត ដោយចោទថា “ចុះបើ….” ដែលអាចកើតឡើង។
 • ការបញ្ជាក់អំពីវចនានុក្រមរួមទាំងអក្សរកាត់និងឃ្លាដែលប្រហែលជាអ្នកអានមិនធ្លាប់ស្គាល់។
 • ការព្រមាន ឬបំរាមហាមនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន។ ការព្រមានទាំងនេះ គួរតែត្រូវបានរាយនៅក្នុងផ្នែកដាច់ដោយឡែកមួយ ហើយពួកគេគួរតែអមជាមួយជំហានអនុវត្តនៅក្នុងដំណើរការ។
 • បញ្ជីពេញលេញនៃឧបករណ៍និងការផ្គត់ផ្គង់ទាំងអស់ដែលត្រូវការកន្លែងដែលត្រូវរកវានិងពេលណាដែលត្រូវការ។
 • ផ្នែកដោះស្រាយបញ្ហាដើម្បីគ្របដណ្តប់លើអ្វីដែលអាចខុស តើប្រភេទអ្វីខ្លះដែលអ្នកអានគួរស្វែងរកនិងអ្វីដែលអាចរំខានដល់លទ្ធផលចុងក្រោយ? ជាដើម។

ឆ. ពិនិត្យឡើងវិញ កែសម្រួល និងធ្វើម្តងទៀត

បន្ទាប់ពីអ្នកបានសរសេរឯកសារនីតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដាររបស់អ្នក ដូច្នេះជំហានបន្ទាប់អ្នកត្រូវ៖

 • ផ្ញើសេចក្តីព្រាងនៃSOPទៅសមាជិកក្រុមដើម្បីពិនិត្យមើលឡើង បន្ទាប់មកឱ្យពួកគេកត់សំគាល់នូវកំហុសវេយ្យាករណ៍និងបច្ចេកទេសផ្សេងៗ
 • សាកល្បងអនុវត្តតាមឯកសារ SOP ដោយខ្លួនឯង ដើម្បីធានាថាអ្នកសម្រេចបាននូវលទ្ធផលដែលចង់បាន
 • ឱ្យសមាជិកក្រុមផ្សេងទៀត សាកល្បងអនុវត្តនីតិវិធីទាំងនោះ ដើម្បីធានាថាភាសាច្បាស់អាចធ្វើតាមបានយ៉ាងងាយស្រួលនិងអាចបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ
 • រួមបញ្ចូលការកែសម្រួលនិងការផ្តល់យោបល់ដើម្បីកែលម្អឯកសារបន្ថែម
 • ធ្វើជំហានទាំងនេះម្តងទៀតរហូតដល់ឯកសារត្រូវបានអនុម័តនិងទទួលយកដោយអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់
 • ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តន៍ SOP ជាផ្លូវការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ដោយធ្វើឱ្យវាងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការវាក្នុងការបំពេញការងាររបស់ពួកគេឱ្យកាន់តែមានភាពល្អជាងមុន។

អត្ថបទទាក់ទង

ហេតុអ្វី ពេលណា និងរបៀបបង្កើតគោលនយោបាយក្រុមហ៊ុន

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *