តើអ្វីទៅជាការប្រាស្រ័យទាក់ទង?

និយមន័យ នៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងត្រូវបានគេផ្តល់និយមន័យស្រដៀងៗគ្នាទៅតាមបរិបទផ្សេងៗដូចជា៖

ការប្រាស្រ័យទាក់ទង គឺជាការធ្វើអន្តរកម្មរវាងបុគ្គម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់ទៀត ឬមនុស្សមួយក្រុម ទៅមនុស្សមួយក្រុមទៀតក្នុងការចែករំលែកចំណះដឹង បទពិសោធន៍ ឬអ្វីផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។ 

ការប្រាស្រ័យទាក់ទង គឺជាមធ្យោបាយមួយដែលធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជូនសារ ឬព័ត៏មាន ឬគំនិតយោបល់ផ្សេងៗទៅអ្នកដទៃ ដើម្បីឲ្យគេទទួលបានសារ ឬព័ត៏មាន និងទទួលបានមកវិញនូវការឆ្លើយតប។

ការប្រាស្រ័យទាក់ទង គឺជាការផ្តល់និងទទួលព័ត៌មាន ពីភាគីម្ខាងទៅភាគីម្ខាងទៀត តាមមធ្យោបាយផ្សេងៗ។

ចំពោះ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងក្នុងអង្គភាព/ស្ថាប័ន គឺជា ការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានគ្នាពីបុគ្គលិកម្នាក់ទៅបុគ្គលិកម្នាក់ទៀត ឬ ពីបុគ្គលិកក្នុងស្ថាប័នមួយ ទៅបុគ្គលិក ក្នុងស្ថាប័នមួយផ្សេងៗទៀត ដើម្បីអោយមានការយល់ដឹងរួមគ្នាណាមួយ។ 

ការប្រាស្រ័យទាក់ទង ត្រូវតែមាន៖

 • អ្នកផ្តល់សារ ឬព័ត៏មាន
 • មធ្យោបាយបញ្ជូនសារ ឬព័ត៏មាន
 • អ្នកទទួលសារ ឬព័ត៏មាន
 • ព័ត៏មានត្រឡប់

ប្រភពព័ត៏មាន ត្រូវតែច្បាស់នូវអ្វីដែកគេចង់ធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសារ ឬព័ត៏មាន និងមធ្យោបាយទំនាក់ទំនង។

តើអ្វីជាការប្រាស្រ័យទាក់ទង?

ការប្រាស្រ័យទាក់ទង គឺជាលំនាំទំនាក់ទំនង ទៅវិញទៅមក រវាងមនុស្ស និងមនុស្ស។ វាអាចធ្វើឡើងរវាងមនុស្សពីរនាក់ ឬរវាងមនុស្ស ទៅមនុស្សមួយក្រុម។

ឧទាហរណ៍៖

 • ប្រធានការិយាល័យ និងបុគ្គលិក
 • បុគ្គលិក និងបុគ្គលិក
 • នាយកសាលា និងគ្រូបង្រៀន
 • គ្រូបង្រៀន​ និងសិស្ស ។ល។

គោលបំណងសំខាន់នៃការប្រាស្រ័យទំនាក់់ទំនង គឺដើម្បីយល់ពីអ្នកដទៃ និងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដទៃ យល់ដឹងអំពីខ្លួនដែរ។

ចំណុចសំខាន់ៗ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រាស្រ័យទាក់ទងមាន៖

១. ការគិតពីអ្នកដទៃ ៖ អំពីឋានៈ តើគេជាមន្រ្តីថ្នាក់ណា ជាជនបែបណា?

២. សេចក្ដីអត់ធ្មត់ ៖ ជាធម្មតាការប្រាស័យទាក់ទងមិនសុទ្ធតែជួបរឿងល្អនោះទេ អាចជួបរឿងមិនល្អជាច្រើន។

៣. ការគោរព ៖ ពេលគូរភាគីយើងកំពុងនិយាយ យើងត្រូវខិតខំស្ដាប់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នជាហេតុធ្វើឲ្យគេសប្បាយចិត្ត។

៤. សក្ការៈ ៖ ក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទង យើងគួរតែផ្ដល់កិត្តិយស និងការគួរសមដល់ភាគីធ្វើឲ្យលទ្ធផលនានាបានសម្រេច។

៥. សេចក្ដីក្លាហាន ៖ ការប្រាស្រ័យទាក់ទង ត្រូវមានលក្ខណៈ មោះមុត និងអាចដែរ។

វិធីសាស្ត្រប្រាស្រ័យទាក់ទង

វិធីសាស្ត្រប្រាស្រ័យទាក់ទងទៅនឹងអ្នកផ្ញើរសារ និងអ្នកទទួលសារនោះមាន៖

 • អ្នកផ្ញើ ៖ គឺជាមនុស្សដែលផ្តើមនូវការប្រាស្រ័យទាក់ទង
 • កូដ ៖ អ្នកផ្ញើរនឹងប្រើកូដណា ដែលគេគិតថានឹងមានន័យដូចគ្នា ចំពោះអ្នកទទួល
 • សារ ៖ គឺជាទម្រង់រូប (សំណេរ ឬសម្តី) ដែលអ្នកផ្ញើរដាក់លេខកូដចូលទៅក្នុងព័ត៌មានរបស់ខ្លួន
 • បណ្តាញ  ៖ តើសារនោះត្រូវបានគេទទួលតាមរបៀបដូចម្តេច?
 • អ្នកទទួល  ៖ គឺជាមនុស្សម្នាក់ ឬច្រើននាក់ ដែលស្វែងយល់ន័យសាររបស់អ្នកផ្ញើ
 • ការបកស្រាយកូដ ៖ គឺជាវិធីដែលអ្នកទទួល បកស្រាយនូវសារ ដោយប្រើបទពិសោធន៍ និងចំណេះវិជ្ជា
 • ការរំខាន  ៖ គឺជាការធ្វើឲ្យច្រឡំ ឬសម្តែងចេញជាឧបសគ្គ
 • ព័ត៌មានត្រឡប់ ៖ គឺជាការត្រឡប់មកវិញ នៃវិធីប្រាស្រ័យទាក់ទង ឬដែលជាប្រតិកម្ម នៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងរបស់ខ្លួនត្រូវបានគេបញ្ជាក់។

ឧបសគ្គក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនង

 • ភាសា រួមបញ្ចូលទាំងភាសាបច្ចេកទេស ដែលអ្នកទទួលមិនយល់
  ស្ថានភាពឬឋានះ
  ទីកន្លែងពិបាក ឧះ អ៊ូរអរ បញ្ហាសុវត្ថិភាព
  មិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់
  បញ្ហាភេទ (មានការពិបាកសំរាប់នារី ឬបុរសក្នុងការពិភាក្សារឿងរ៉ាវផ្សេងៗ
  បរិយាកាសមិនអំណោយផល
  ប្រពៃណីផ្សេងគ្នា
  មិនមានមធ្យោបាយទំនាក់ទំនង ឬមិនសមស្រប ឧះ វិទ្យុទាក់ទង
  សំពាធនយោបាយ
  ឥរិយាបទមិនល្អ
  មិនយកចិត្តទុកដាក់
  គ្មានចិត្តចង់
  ពត៌មានមិនច្បាស់លាស់
  មិនមែនជាប្រធានបទដែលគាត់ចង់ពិភាក្សា
  គោលបំណាង និងការសង្ឃឹមទុកមិនត្រូវគ្នា
  ភាសាកាយ
  មិនមានលទ្ធភាពក្នុងការនិយាយ
  ទទួលពត៌មានដោយមានជំរើស
  ស្ថានភាពនៃការអប់រំ ឬ ចំណេះដឹង
  ស្ថានភាពអារម្មណ៍
  ស្ថានភាពសុខភាព
  ការនិយាយកាត់

សរុបមក បើគ្មានការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាដ៏មានប្រសិទ្ធភាពទេនោះ ទោះបីមានយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ឆ្នើមបំផុត និងផែនការដឹកនាំបានល្អបំផុតយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏មិនអាចទទួលជោគជ័យមួយរយភាគរយបានឡើយ ។

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *