រាជរដ្ឋាភិបាល យល់ព្រមជាគោលការណ៍ អនុញ្ញាតឱ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជន រៀបចំការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ និងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ គ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលគ្រូ និងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋ និងឯកជនរៀបចំការប្រឡងបញ្ចប់នៅតាមគ្រឹះស្ថានរៀងៗខ្លួន សម្រាប់រយៈពេល២ថ្ងៃ

រាជរដ្ឋាភិបាល នាថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ នេះ បានយល់ព្រមជាគោលការណ៍ អនុញ្ញាតឱ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជន រៀបចំការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ និងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ គ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលគ្រូ និងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋ និងឯកជនរៀបចំការប្រឡងបញ្ចប់នៅតាមគ្រឹះស្ថានរៀងៗខ្លួន សម្រាប់រយៈពេល២ថ្ងៃ។

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *