តើអ្វីជាការគណនា Break-Even Point នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការលក់?

សហគ្រិនដែលចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មី តែងតែសួរខ្លួនឯងថា “តើការលក់កម្រិតណា ឬកំណត់តម្លៃប៉ុន្មាន