រឿងខ្លី៖ ឃ្មុំ និងអាទិទេព

រឿងឃ្មុំ និងអាទិទេព គឺជារឿងមួយនៅក្នុងចំណោមរឿងទាំងឡាយនៃនិទានអ៊ីសុប ដែលតំណាលថា៖

កាលពីម័យត្វលោកទាំឡានៅមានទំនាក់ទំជាមួយនឹ ព្រះអាទិទេនៅឡើនោះ ឃ្មុំក៏មាក្ខណៈដូជាឃ្មុំម័ច្ចុប្បន្ននេះដែ គឺមាទ្រនិម្រាប់ទិ មានទឹកឃ្មុំដ៏មាជារផ្អែមឆ្ងាញ់ ហើជាកាពិណាស់ ដែលនុស្សតែតែទៅដណ្តើទឹផ្អែមរបស់វាយបរិភោ

កាបើនុស្សតែតែមដណ្តើទឹផ្អែស់ខ្លួដូច្នេះ ពូឃ្មុំក៏កើទុក្ខមិសុចិត្ត មិង់ឲ្យនុស្សដូច្នេះលើខ្លួទៀ ទើវានាំគ្នាកមធ្យោបាយយ៉ាណា ដើម្បីកាពារទឹឃ្មុំស់ខ្លួន
ឃ្មុំមួយក្បា បាឲ្យយោល់ថា… បើយើទៅសុំព្រះអាទេ ជូពីទ័ ឲ្យជួ តើល្អដែទេ?”

ពេដែលពួកគេល់ស្រតាមគ្នាតាតិនេះហើយ ឃ្មុំក៏ញ្ចុនតំណាមួយរូបឲ្យទៅជួបនឹងព្រះអាទិទេព ពេលដែរៀបរាប់រឿងរ៉ារបស់ខ្ឡួឲ្យព្រះអាទិទេទ្រង់ព្រះសណ្តាប់រួហើ ឃ្មុំក៏សុំក៏សុំសំណូពីព្រះអាទិទេថាឲ្យតែខ្លួនបាប្រើទ្រនិទិចនុស្សណា ក៏សូឲ្យនុស្សនោះស្លាប់ភ្លាមទៅ

សំណូនេះធ្វើឲ្យអាទិទេទ្រង់ក្រេវក្រោជាខ្លាំព្រោះថា កាធ្វើដូច្នេះនឹធ្វើដាច់ពូជមនុស្សនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុនេះជាមិខា ទើបព្រះង្គទ្រង់ត្រាស់ញ្ចាញ្រ្ចាទៅវិថា ចាប់ពីពេនេះទៅ បើពួអ្នរាល់គ្នាកទ្រនិទៅទិអ្នណាសុំឲ្យអ្នស្លាប់ខ្លួ ជំនួនុស្សទៅចុះ!”

រឿងនេះចង់ផ្តល់នូវទស្សនៈ និងគំនិតថា៖

កាកំហឹងបន្តិន្តួស់ខ្លួទៅផ្តាច់ផ្តិជីវិ ទៅង្កន្តរាល់អ្នដ៏ទៃជាកាបង្ហាអំពីសន្តានចិត្តដ៏ឃោឃៅឫវិជ្ជាដែអានឹផ្តល់វិបាមកលើខ្លួនឯងវិញ


អត្ថបទទាក់ទង

រឿងខ្លី៖ ឥន្ទ្រី និងកញ្ជ្រោង ផ្តល់អត្ថន័យដល់អ្នកសាងកម្មអ្វី រមែងទទួលផលកម្មអំពីទង្វើរបស់ខ្លួន

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *