ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយតំណាង គ្រប់ធនាគារពាណិជ្ជ ធនាគារឯកទេស និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលប្រាក់បញ្ញើទាំងអស់ ស្ដីពីការផ្អាកការទទួលយក ក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកប្រភេទ ១ដុល្លារ ២ដុល្លារ និង៥ដុល្លារ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ឧសភា នេះ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០នេះ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយតំណាង គ្រប់ធនាគារពាណិជ្ជ ធនាគារឯកទេស និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលប្រាក់បញ្ញើទាំងអស់ ស្ដីពីការផ្អាកការទទួលយក ក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកប្រភេទ ១ដុល្លារ ២ដុល្លារ និង៥ដុល្លារ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *