ទំនួលខុសត្រូវចម្បងៗចំនួន ៥ ដែលនាយកប្រតិបត្តិត្រូវមានសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុន​មួយ​ដែល​មាន​​នាយក​ប្រតិបត្តិ​ (CEO) ដ៏​​មាន​សក្ដានុពល​ម្នាក់ ​ពិត​ជា​អាច​ដឹកនាំ​ក្រុមហ៊ុន

បើចង់ក្លាយជានាយកប្រតិបត្តិ (CEO) អ្នកត្រូវដឹងភារកិច្ចសំខាន់ៗទាំងនេះជាមុនសិន

ក្រុមហ៊ុន​មួយ​ដែល​មាន​​នាយក​ប្រតិបត្តិ ​(CEO) ដ៏​​មាន​សក្ដានុពល​ម្នាក់​ ពិត​ជា​អាច​ដឹកនាំ​