ស្វែងយល់ពីភាពខុសគ្នារវាងមូលធននិយមនិងសង្គមនិយម

ប្រព័ន្ធនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម គឺជារឿងខុសគ្នាពីរដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយបណ្តាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោក។ ជាឧទាហរណ៍ សហរដ្ឋអាមេរិកជាទូទៅត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាគម្រូសំខាន់មួយនៃប្រទេសមូលធននិយម។ ស៊ុយអ៊ែតជាញឹកញាប់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាគម្រូដ៏រឹងមាំមួយនៃសង្គមនិយម។ ប្រទេសស៊ុយអ៊ែតមិនមែនជាសង្គមនិយមក្នុងន័យពិតប្រាកដនៃពាក្យនោះទេ។ នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែងប្រទេសភាគច្រើនមានសេដ្ឋកិច្ចចំរុះគ្នាជាមួយធាតុសេដ្ឋកិច្ចនៃមូលធននិយមនិងសង្គមនិយម។

តើមូលធននិយមគឺជាអ្វី?

មូលធននិយមគឺជាប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលមធ្យោបាយផលិតកម្មត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយបុគ្គលឯកជន។ “មធ្យោបាយនៃការផលិត” សំដៅទៅលើប្រភពធនធានដូចជាទុននិងទុនផ្សេងៗ។ នៅក្រោមសេដ្ឋកិច្ចមូលធននិយមមួយសេដ្ឋកិច្ចដំណើរការតាមរយៈបុគ្គលដែលជាម្ចាស់និងគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនឯកជន។ ការសម្រេចចិត្តលើការប្រើប្រាស់ធនធានត្រូវបានធ្វើឡើងដោយបុគ្គលឬបុគ្គលដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន។នៅក្នុងសង្គមមូលធននិយម  ក្រុមហ៊ុនដែលរួមបញ្ចូលត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ជាធម្មតាដោយច្បាប់ដូចគ្នានឹងបុគ្គល។ នៅក្រោមមូលធននិយម ក្រុមហ៊ុននានារស់នៅដោយចំណេញពីប្រាក់ចំណូល។ ពួកគេបង្កើតឡើងដើម្បីរកប្រាក់។ ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់មានម្ចាស់និងអ្នកគ្រប់គ្រង។ ជួនកាល ជាពិសេសនៅក្នុងអាជីវកម្មខ្នាតតូច ម្ចាស់និងអ្នកគ្រប់គ្រង គឺជាមនុស្សតែមួយ។ នៅពេលអាជីវកម្មទទួលបានទំហំធំម្ចាស់អាចជួលអ្នកគ្រប់គ្រងដែលប្រហែលជាមាន ឬមិនមានភាគហ៊ុនកម្មសិទ្ធិនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន។ ក្នុងករណីនេះអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវបានគេហៅថាភ្នាក់ងាររបស់ម្ចាស់។ ការងាររបស់អ្នកគ្រប់គ្រង គឺស្មុគស្មាញច្រើនជាងការរកប្រាក់ចំណេញ។ នៅក្នុងសង្គមមូលធននិយម គោលដៅនៃសាជីវកម្មត្រូវ គឺត្រូវបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន។ ក្រោមមូលធននិយម វាជាការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលដោយការអនុវត្តច្បាប់ និងបទបញ្ជាដើម្បីធានាថាមានវិស័យស្មើភាពសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឯកជន។ ចំនួនច្បាប់គ្រប់គ្រង និងបទប្បញ្ញត្តិនៅក្នុងឧស្សាហកម្មជាក់លាក់ជាទូទៅ គឺអាស្រ័យលើសក្តានុពលដែលរំលោភបំពាននៅក្នុងឧស្សាហកម្មនោះ។ ប្រព័ន្ធមូលធននិយម ក៏ត្រូវបានគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរី ឬសហគ្រាសសេរី។

តើសង្គមនិយមគឺជាអ្វី?

សង្គមនិយម គឺជាប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមធ្យោបាយនៃការផលិតដូចជាប្រាក់ និងទម្រង់ទុនផ្សេងទៀតត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋ ឬសាធារណៈ។ នៅក្រោមប្រព័ន្ធសង្គមនិយមមនុស្សគ្រប់រូបធ្វើការដើម្បីទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានចែកចាយដល់មនុស្សគ្រប់គ្នា។ ក្រោមមូលធននិយម អ្នកធ្វើការសម្រាប់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិយមកំពុងដំណើរការនៅលើការសន្និដ្ឋានថាអ្វីដែលល្អមួយ គឺល្អសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា។ មនុស្សគ្រប់រូបធ្វើការដើម្បីផលល្អរបស់ខ្លួន និងសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា។ រដ្ឋាភិបាលសម្រេចចិត្តថាតើទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានចែកចាយក្នុងចំណោមប្រជាជន។ នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិយមសុទ្ធគ្មានទីផ្សារសេរី ដូចដែលយើងឃើញនៅក្នុងប្រទេសមូលធននិយមទេ។ រដ្ឋាភិបាលផ្តល់ជូនប្រជាជន។ ពន្ធនេះគឺជាធម្មតាខ្ពស់ជាងនៅក្នុងប្រព័ន្ធមូលធននិយម។ ប្រហែលជាមានការថែទាំសុខភាពដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលនិងប្រព័ន្ធអប់រំពេញលេញដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាល។ វាជាការយល់ច្រឡំមួយដែលមនុស្សមិនបង់ថ្លៃសេវាកម្មទាំងនេះ។ ពួកគេបង់ប្រាក់របស់ពួកគេតាមរយៈការបង់ពន្ធខ្ពស់។ ប្រព័ន្ធសង្គមនិយមបានសង្កត់ធ្ងន់លើការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិស្មើៗគ្នាក្នុងចំណោមប្រជាជន។

សេដ្ឋកិច្ចចម្រុះ

ប្រទេសជាច្រើនមានប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចចម្រុះដែលមានធាតុផ្សំនៃមូលធននិយម និងសង្គមនិយម។ នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលភាគច្រើនជាប្រព័ន្ធមូលធននិយម មានកម្មវិធីជាច្រើនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលជាពិសេស Social Security, Medicaid និង Medicare។ នៅក្នុងប្រទេសសង្គមនិយមជាច្រើនដូចជានៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអ៊ែតក៏មានអាជីវកម្មឯកជន។

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *