យុទ្ធសាស្ត្រវិភាគទីផ្សារ​ 5Cs ដែលអ្នកគួរស្វែលយល់

យុទ្ធសាស្ត្រវិភាគទីផ្សារ 5Cs ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងចំណោមយុទ្ធសាស្ត្រនានា ដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ក្នុងការសិក្សាវាយតម្លៃ អំពីបរិបទទីផ្សារ ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកទីផ្សារ ចំណុចសំខាន់ៗដែលអាជីវកម្មកម្មកំពុងប្រឈម និងជាផ្នែកមួយក្នុងការពិនិត្យអំពីសុខភាពអាជីវកម្ម។ វាដូចគ្នាទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រវិភាគទីផ្សារ SWOT ដែរ ដែលធ្វើការវិភាគ អំពីផ្នែកខាងក្នុង និងផ្នែកខាងក្រៅរបស់ស្ថាប័ន។ ធាតុផ្សំរបស់ 5Cs មានដូចជា៖

 • Company ក្រុមហ៊ុន
 • Customers អតិថិជន
 • Competitors គូប្រកួតប្រជែង
 • Collaborations ការសហការ
 • Climate/Environment បរិស្ថាន

. ក្រុមហ៊ុន (Company)

នៅពេលដែលអ្នកនិយាយអំពីក្រុមហ៊ុន ក្នុងការវិភាគ 5C គឺអ្នកនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាចោទជាច្រើនដែលវានឹងឆ្លុះបញ្ចាំឱ្យអ្នកឈានទៅដល់ការកំណត់បាននូវនិរន្តរភាពនៃឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែង (Competitive Advantage)។ ខាងក្រោមនេះ ជាសំណួរសួរខ្លួនឯងអំពីក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក៖

 • តើក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកមានដំណើរការរលូតទៅលើខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម (Product Line) ដែរឬទេ?
 • តើអតិថិជនមើលមកក្រុមហ៊ុនអ្នកឃើញរូបភាព (Company Image) បែបណា?
 • តើអ្នកបានសម្រេចជោគជ័យតាមផែនការដែលបានរៀបចំដែរឬទេ?
 • តើការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមានប្រសិទ្ធភាពជំរុញលទ្ធផលការងារឬទេ?
 • តើអ្វីជាចំណុចដែលក្រុមហ៊ុនអ្នកមាន ហើយដៃគូរប្រកួតប្រជែងអ្នកមិនមាន?
 • តើអ្នកមានផែនការ ១ឆ្នាំ ៣ឆ្នាំ និង/ឬ​ ៥ ឆ្នាំហើយឬនៅ?

. អតិថិជន (Customers)

រាល់ការវិភាគអំពី អតិថិជន គឺអ្នកតែងតែនិយាយអំពីអតិថិជនគោលដៅ ដែលជាអតិថិជនដែលសាកសមបំផុតក្នុងការទទួលយកទំនិញ ឬសេវាកម្មពីក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។ ចំណុចសំខាន់ដែលអ្នកនឹងវិភាគគឺ កំណត់អតិថិជនគោលដៅ ស្វែងរកអតិថិជន ថែរក្សារអតិថិជន និងស្វែងរកអតិថិជនថ្មីៗ៖

 • តើអតិថិជនក្រុមណា ជាអតិថិជនគោលដៅចម្បងរបស់អ្នក?
 • តើទំហំទីផ្សារអតិថិជនរបស់អ្នកមានទំហំប៉ុណ្ណា?
 • តើអ្នកមានទទួលបានអតិថិជនថ្មីៗដែរឬទេ?
 • តើអ្នកប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រអ្វី ដើម្បីទទួលបានអតិថិជនថ្មីៗ?
 • តើអតិថិជនរបស់អ្នក បង្កើនការចាយវាយមកលើក្រុមហ៊ុនអ្នកដែរឬទេ?
 • តើអ្វីជាកត្តាជម្រុញចិត្ត ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់មកទិញទំនិញរបស់អ្នក?
 • តើអ្នកមានចំណុចទាក់ទាញអ្វីខ្លះ ឱ្យអតិថិជនមកជាលើកទីពីរ?

. ដៃគូរប្រកួតប្រជែង (Competitors)

ដៃគូរប្រកួតប្រជែង ជាអាជីវកម្មទាំងឡាយណាដែលលក់ផលិតផលដូចគ្នា ឬស្រដៀងគ្នានៅក្នុងវិស័យតែមួយ ក្នុងទីផ្សារតែមួយ ដែលវាធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការកាន់កាប់ចំណែកទីផ្សារ។ ដូច្នេះ ចំណុចសំខាន់នៅពេលយើងនិយាយពីដៃគូរប្រកួតប្រកួតប្រជែងគឺ ការកាន់កាប់ចំណែកទីផ្សារ។ ហើយសំណួរខាងក្រោមនេះ នឹងនាំអ្នកឱ្យស្គាល់កាន់តែច្បាស់អំពីដៃគូរប្រកួតប្រជែងរបស់អ្នក៖

 • តើក្រុមហ៊ុនណាជាដៃគូរប្រកួតប្រជែងផ្ទាល់ ឬមិនផ្ទាល់ ឬអនាគតរបស់អ្នក?
 • តើអ្វីខ្លះជាផលិតផលបស់ពួកគេ?
 • តើពួកគេស្ថិតនៅក្នុងតំណែងអ្វីនៅក្នុងទីផ្សារ?
 • តើអ្នកបានដឹងអំពីចំណុចខ្លាំង និងខ្សោយរបស់ពួកគេដែរឬទេ?
 • តើពួកគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារបែបណា?

ការសហការ (Collaborations)

ការសហការជាសកម្មភាពដែលនាំឱ្យក្រុមហ៊ុនឆ្ពោះទៅរកភាពល្អប្រសើរជាងពេលមុនៗ ដោយមានការចូលរួមពីផ្នែកពាក់ព័ន្ធនានា ដែលមានដូចជា អ្នកផ្គត់ផ្គង់ អ្នកចែកចាយបន្ត ដៃគូរអាជីវកម្ម និងភ្នាក់ងារឯករាជ្យផ្សេងៗទៀត។

 • តើដៃគូរសហការរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកមានអ្វីខ្លះ?
 • តើពួកគេជួយឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នក មានកំណើនដូចម្តេច?
 • តើការចូលរួមចំណែករីកចម្រើនរបស់ពួកគេ មាននិរន្តរភាពជាមួយអ្នកដែរឬទេ?
 • តើពួកគេមានឥទ្ធិពលជាង ឬអ្នកមានឥទ្ធិពលជាង?

បរិស្ថាន (Climate/Environment)

ការនិយាយអំពីបរិស្ថាននៅក្នុងចំណុចនេះ គឺអ្នកនឹងដឹងអំពីបរិស្ថានអាជីវកម្ម ដែលជាកត្តាសង្គមនានា ហើយអាចមានឥទ្ធិពលមកលើអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ ជាទូទៅ នៅពេលវិភាគអំពីការមើលលើបរិស្ថានអាជីវកម្ម គេតែងតែប្រើប្រាស់ការវិភាគ PEST PESTEL

ស្វែងយល់ អំពីការវិភាគ PESTLE, ការវិភាគ SWOT និងទ្រឹស្ដី​កម្លាំង​ទាំង​៥​ របស់​លោក​ Porter​

 • Political៖ តើស្ថានភាពនយោបាយមានភាពល្អប្រសើរដែរឬទេ?
 • Economic៖ តើកត្តាសេដ្ឋកិច្ចមានការវិវត្តិយ៉ាងដូចម្តេច មានកំណើនឬទេ ហើយកំណើនលើវិស័យណាច្រើនជាងគេ?
 • Social៖ តើឥរិបទសង្គមដែលយើងរស់នៅមានលក្ខណៈបែបណា?
 • Teachnology៖ តើបច្ចេកវិទ្យាគេប្រើប្រាស់ដល់ណាហើយ បានប៉ះពាល់អ្វីដល់អ្នកឬអត់?
 • Environment៖ តើអាជីវកម្មរបស់អ្នក បានជួយការពារ និងកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានយ៉ាងដូចម្តេច?
 • Legal៖ តើអ្នកត្រូវការការពារពីប្រព័ន្ធច្បាប់ ដើម្បីជៀសវៀងការចោទប្រកាន់នានាដែលមិនមានមូលដ្ឋានច្សាស់លាស់ឬនៅ?

អត្ថបទទាក់ទង

ដំណាក់កាលទាំង ៥ នៃវដ្តជីវិតអាជីវកម្ម (Business Life Cycle) ដែលអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវដឹង

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *