ស្វែងយល់ អំពីការវិភាគ PESTLE, ការវិភាគ SWOT និងទ្រឹស្ដី​កម្លាំង​ទាំង​៥​ របស់​លោក​ Porter​

តើអ្វីទៅជាការវិភាគអាជីវកម្មដោយប្រើ PESTLE?