អ្នកដឹកនាំ ៥ប្រភេទ ដែលអ្នកត្រូវដឹង

អ្នកដឹកនាំ គឺជាបុគ្គលដែលបានគេប្រគល់​តួនាទី​ ឬត្រូវបានគេទទួលស្គាល់​ និងតែងតាំង​ឲ្យ​ធ្វើ​ជាមេក្រុម