ចំណុចសំខាន់ៗទាំង ៧ នៃការប្រាស្រ័យទាក់ទង (7Cs)

ចូរអ្នកសាកគិតទៅមើលថាតើក្នុងមួយថ្ងៃៗ អ្នកត្រូវប្រាស្រ័យទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សញឹកញាប់កម្រិតណា។