អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ឋដារ បានសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការរំលឹកការប្រកាសបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ និង/ឬ ពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៏ ទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០នេះ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ឋដារ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការរំលឹកការប្រកាសបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ និង/ឬ ពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ ដែលនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ខាងមុខនេះ។

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *