សេចក្តីប្រកាសព័ត៏មាន ស្តីពីការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៩-២០២០

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នាថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៏មាន ស្តីពីការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៩-២០២០ ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *