របៀបបង្កើតគណនី Gmail (មានវីដេអូ)

ដើម្បីបង្កើត Gmail សូមបងប្អូនទស្សនាវីដេអូមេរៀនខាងក្រោម៖

 

© ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១២

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License (CC BY 3.0)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *