ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈដោយក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ខាងក្រោមនេះ គឺជាប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈដោយក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ៖

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *