ក្រសួងទេសចរណ៍ជ្រើសរើសសិស្ស-និស្សិត ចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញកក់សំបុត្រយន្តហោះ (ឥតគិតថ្លៃ)

យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ ក្រសួងទេសចរណ៍ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងទេសចរណ៍ជ្រើសរើសសិស្ស-និស្សិត ចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឥតគិតថ្លៃ ជំនាញកក់សំបុត្រយន្តហោះ (Ticketing and Resrvation) តាមប្រព័ន្ឋ AMADEUS ។ សេចក្តីលម្អិតមានដូចខាងក្រោម៖

 


អត្ថបទទាក់ទង

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពិសេស សញ្ញាបត្របច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ១ (C1) សម្រាប់កម្មករនិយោជិត

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *