វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដោយឥតគិតថ្លៃ លើជំនាញគេហកិច្ច និងជំនាញម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

ដើម្បីចូលរួមជំរុញ និងលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ជាពិសេសដើម្បីផ្ដល់ជំនាញថ្មី និងជំនាញបន្ថែមដល់បុគ្គលិកបម្រើការងារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ក៏ដូចជាយុវជន សិស្ស និស្សិត និងសាធារណជនដែលមានបំណងអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព និងជំនាញក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ពេលនេះ ក្រសួងទេសចរណ៍ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង លេខ៧៤៧ សជណ អគឧ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពី វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដោយឥតគិតថ្លៃលើជំនាញគេហកិច្ច និងជំនាញម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ។ សេចក្តីលម្អិតមានដូចខាងក្រោម៖

 


អត្ថបទទាក់ទង

ក្រសួងទេសចរណ៍ជ្រើសរើសសិស្ស-និស្សិត ចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញកក់សំបុត្រយន្តហោះ (ឥតគិតថ្លៃ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *