រាជរដ្ឋាភិបាល​បានឲ្យដំណើរការនូវ​គេហទំព័រថ្មីមួយ សម្រាប់ប្រជាជនតាមដាន​​ និង​ស្វែង​យល់​អំពី​ករណី​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ​១៩

រាជរដ្ឋាភិបាល​បានឲ្យដំណើរការនូវ​គេហទំព័រថ្មីមួយ https://covid19-map.cdcmoh.gov.kh/ សម្រាប់ប្រជាជនតាមដាន​​ និង​ស្វែង​យល់​អំពី​ករណី​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ​១៩ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។ គេហទំព័រ​នេះ​ បង្ហាញ​ពីទិន្នន័យ​ជា​ផែន​ទបច្ចុប្បន្នភាព​ករណី​ឆ្លង​ជំងឺ ករណី​អ្នក​ផ្ទុកជំងឺ​ អ្នក​ជាសះស្បើយ​ និង​សារ​អប់រំ​អំពី​ជំងឺ កូវីត ​១៩​ (COVID-19) ផង​ដែរ។

ប្រភព៖ UNDP Cambodia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *