៥០ វេបសាយល្បីៗសម្រាប់ការសិក្សាបន្ថែមអំពីព័ត៌មានវិទ្យា

៥០ វេបសាយល្បីៗសម្រាប់ការសិក្សាបន្ថែមអំពី IT៖

១. www.codecademy.com

២. www.lynda.com

៣. www.udemy.com

៤. www.udacity.com

៥. www.coursera.org

៦. www.w3schools.com

៧. www.thenewboston.org

៨. www.programmr.com

៩. www.codeavengers.com

១០. www.codeschool.com

១១. www.learnstreet.com

១២. www.teamtreehouse.com

១៣. www.sqlzoo.net

១៤. www.codehs.com

១៥. www.teamtreehouse.com

១៦. www.html5rocks.com

១៧. www.codepen.io

១៨. www.sitepoint.com

១៩. www.tutorialspoint.com

២០. www.javatpoint.com

២១. www.cplusplus.com

២២. www.learncpp.com

២៣. www.tutorialspoint.com

២៤. www.cprogramming.com

២៥. www.stackoverflow.com

២៦. www.learncodethehardway.org

២៧. www.bloc.io

២៨. www.howtocode.io

២៩. www.edx.org

៣០. www.instructables.com

៣១. www.developer.apple.com

៣២. www.developer.android.com

៣៣. www.developers.google.com

៣៤. www.developer.mozilla.org

៣៥. www.msdn.microsoft.com

៣៦. www.dev.opera.com

៣៧. www.developphp.com

៣៨. www.quackit.com

៣៩. www.htmlite.com

៤០. www.siteduzero.com

៤១. www.dreamincode.net

៤២. www.phpbuddy.com

៤៣. www.php.net

៤៤. www.microsoftvirtualacademy.com

៤៥. www.professormesser.com

៤៦. www.freecodecamp.org

៤៧. github.com

៤៨. www.gitlab.com

៤៩. www.cisco.com

៥០. www.Javapoint.com


អត្ថបទទាក់ទង

ឧបករណ៍ AI មានប្រយោជន៍ទាំង ៦២ ដែលអ្នកគួរដឹង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *