ឧបករណ៍ AI មានប្រយោជន៍ទាំង ៦២ ដែលអ្នកគួរដឹង

មិនថាអ្នកជាអ្នកចូលចិត្តបច្ចេកវិទ្យា អ្នកជំនាញផ្នែកជំនួញ ឬអ្នករុករកដែលចង់ចេះចង់ដឹងនោះទេ ឧបករណ៍ AI ទាំងនេះផ្តល់នូវរឿងអស្ចារ្យសម្រាប់អ្នករាល់គ្នា។

ផលិតភាព (𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐲)

Wand: https://wand.ai

Notion: https://www.notion.so

Base64.ai Document AI Base64AI: https://base64.ai

Engage AI – Generative AI for LinkedIn: https://engage-ai.co

Busi.Chat: https://busi.chat

Mindgrasp.Ai: https://mindgrasp.ai

Prompt Genie: https://lnkd.in/d57xtYMY

Anthropic: https://claude.ai

HumanAI Tech: https://lnkd.in/d2CpfSYk

Otter.ai: https://otter.ai

ទំនាក់ទំនងអាជីវកម្ម និងអតិថិជន (𝐁𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐮𝐬𝐭𝐨𝐦𝐞𝐫 𝐑𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬)

IllumiDesk: https://lnkd.in/dRkQ5KvT

younet.ai: https://younet.ai

Vectara: https://vectara.com

Gretel.ai: https://gretel.ai

Chatsimple: https://www.chatsimple.ai

Mindgrasp.ai: https://mindgrasp.ai

YouAi: https://youai.ai

Buzzy: www.buzzy.buzz

Neurons: https://www.neuronsinc.com

CustomGPT: https://customgpt.ai

Customers.ai: https://customers.ai

Jurny: https://www.jurny.com

AdCreative.ai: https://www.adcreative.ai

Optimization Up: https://optimizationup.com

Orchestra AI: https://orchestra-ai.com

Leexi: https://www.leexi.ai

Meetz Ai.ai: https://meetz.ai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *