ការវាយប្រហារពី Hackers មកលើម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ តាមរយ: Telegram

កន្លងមក មានការវាយប្រហារពី Hackers មកលើម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រថ្នាក់ដឹកនាំ ឬអ្នកដទៃទៀត តាមរយៈ Telegram ដោយផ្ញើឯកសារមេរោគចូលមក ដើម្បីគ្រប់គ្រងកុំព្យូទ័រ រួចលួចទាញយកឯកសារ។

ឯកសារដែលមានសុវត្ថិភាព គួរមានចុងខាងក្រោយ ដូចខាងក្រោម៖

  • ឯកសារ៖ .doc .docx .xls .xlsx .ptt .pttx .pdf
  • រូបភាព និងវីដេអូ៖ .jpg .png .mov .mp4. .avi

ឯកសារគួរជៀសវាង៖ .pdf.msc ឬ .pdf.jva

សូមផ្សព្វផ្សាយ និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុត

ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *