តើធ្វើយ៉ាងណា​ក្លាយជាសមាជិកស្នូលនៅក្នុងក្រុម?

ការងារ​ជា​ក្រុមជារឿង​ធំ។ សមត្ថភាព​ការងារ​ជាក្រុម នាំ​ឲ្យ​​អ្នក​បរាជ័យ​ ឬ​ជោគជ័យ ពេល​វ័យលើសពី៤០ឆ្នាំ។