វិធីសាស្រ្តទាំង៥នេះ ជាទុនគំនិតអ្នកលក់ឆ្លាតវៃ

ដើម្បី​ជោគជ័យ ក្នុង​ការ​លក់ ដំបូង​អ្នក​ត្រូវ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទស្សនៈ​របស់​អ្នក ស្តី​ពី​ការ​លក់​ជា​មុន​សិន។