វិធីសាស្រ្តចំនួន ៦ ដើម្បីទទួលបាន​ព័ត៌មានតបពី​អតិថិ​ជន និងគំនិតដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រើប្រាស់

ទីផ្សារគោលដៅ គឺជាការកំណត់យកថានរណាខ្លះ គឺជាអតិថិជនសក្តានុពល ដែលនឹងទិញផលិតផល

អនុវត្តវិធីសាស្រ្តចម្បងៗ ៣ នេះដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជនថ្មី

នៅក្នុងមុខជំនួញ ​ ក្រុមហ៊ុននីមួយៗតែងតែមានយុទ្ធសាស្រ្ត យុទ្ធវិធីផ្សេងៗគ្នាក្នុងការទាក់ទាញអតិថិជនថ្មី