ទ្រឹស្តីល្បែងភ្នាល់ – ស្ថានភាពពិបាកសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកទោស

ដើម្បីបង្ហាញពីប្រភេទនៃការលំបាកដែលកើតឡើងនៅក្នុងល្បែងផលបូកអថេរដែលមនុស្សពីរនាក់មិនសហការគ្នា

វិធានការចំនួន ៤ ដើម្បីរឹតបន្តឹងអាជីវកម្ម​ដែល​មាន​ទី​ផ្សារ​ផ្ដាច់មុខ

ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារ គឺជាប្រព័ន្ធ​សេដ្ឋកិច្ចមួយដែលរាល់ការសម្រេចចិត្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងការកំណត់តម្លៃលើទំនិញ

តើទីផ្សារសេរី​មានលក្ខណៈយ៉ាងណាខ្លះ?

ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច (Economic System) គឺជាប្រព័ន្ធនៃផលិតកម្ម ការចាត់ចែងធនធាន និងការបែងចែក ទំនិញ

ប្រវត្តិ និងស្នាដៃរបស់ អាដាម ស្មីត និមិត្តរូបនៃសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរី

អាដាម ស្មីត (Adam Smith) គឺជាអ្នកសីលវិទូ និងជាអ្នកសេដ្ឋសាស្រ្តដ៏សំខាន់នៃជនជាតិស្កត​