ហេតុផលសំខាន់ៗចំនួន ៣ ដែលបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃទស្សនវិស័យក្នុងជីវិត

ទស្សនវិស័យ គឺជាទស្សនៈដែលត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ ជាក់ស្ដែង និងប្រាកដប្រជា

ប្រសិនបើអ្នកមានទម្លាប់ទាំង ១៥ នេះ អ្នកអាចជាសហគ្រិនដ៏មានសក្តានុពលម្នាក់

តើអ្នកធ្លាប់លក់របស់ញ៉ាំអ្វីមួយកាលពីនៅតូចដែរឬទេ? បើធ្លាប់មែន អ៊ីចឹងអ្នកប្រហែល

អ្នកត្រូវមានជំនាញគ្រឹះទាំង ៥ នេះដើម្បីក្លាយជាសហគ្រិនដ៏មានសក្តានុពលមួយរូប

សហគ្រិន គឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមិនធ្វើការងារឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេង ហើយបង្កើត និងធ្វើអាជីវកម្មតូចមួយ តាមរយៈរកប្រាក់វិនិយោគ