តើសវនកម្ម (​Audit​) គឺជាអ្វី?

​សវនកម្ម​ (​Audit​) ​សំដៅ​ដល់​ការស្រាវជ្រាវ​ ​ស៊ើប​អង្កេត​ ​ពិនិត្យ​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទៅលើ​ពី​ដំណើរការ​ប្រព័ន្ធ​ ​គុណភាព​

រឿងអាស្រូវក្លែងបន្លំក្នុងវិស័យសវនកម្មដែល Big 4 តែងក្រើនរំឭកដល់បុគ្គលិកខ្លួន

រឿងអាស្រូវក្លែងបន្លំដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនសវនកម្ម (​Audit) ធំមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនសវនកម្មល្បីទាំង ៥