តើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបំបាត់ភាពភ័យខ្លាចពេលសម្ភាសន៍ការងារ?

នៅពេល​​ទៅ​សម្ភាសន៍​ការងារ​​អ្នក​ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា​ អ្នក​បាន​រៀបចំ​ខ្លួន​យ៉ាង​ល្អ​ជាមុន​

សំណួរ​សំខាន់ៗ​ទាំង ​៨ ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ឆ្លើយ​ក្នុង​ពេល​សម្ភាស​ន៍ការងារ

ការត្រៀមចម្លើយពីសំណួរទូទៅសម្រាប់ការសម្ភាសន៍ គឺជាការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការសម្ភាសន៍។