អព្ភូតហេតុនៃ “ឥទ្ឋិពលកំណើនផ្គួប” ពីរឿងក្តារអុក ៦៤ ប្រឡោះការ៉េ

ថ្ងៃនេះ TheHRDaily សូមលើកយកនូវអព្ភូតហេតុនៃ “ឥទ្ឋិពលកំណើនផ្គួប” ឬ “ឥទ្ឋិពលផលការប្រាក់ផ្គួប”

ច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ២០២១

ច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មាន១២ជំពូក និង៤២មាត្រា បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីទាក់ទាញ

តើ តុងទីន មានដើមកំណើតមកពីណា?

តុងទីន ជាពាក្យខ្ចីពីភាសាឡាតាំង Tontine។ តុងទីន ជាប្រភេទ “សមាគមប្រមូលថវិកា ឬសមាគមសន្សំប្រាក់ (Fund Raising)