តើអ្វីជាក្រុមហ៊ុន The Big 4 ?

Big 4 គឺក្រុមហ៊ុនសវនកម្មគណនេយ្យធំជាងគេចំនួន ៤ និងមានសក្តានុពលបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោក។