ព្រះរាជពិធីបុណ្យប្រណាំងទូក លយកន្ទោង នៅឆ្នាំ១៩០៥

តើអ្នកធ្លាប់បានឃើញ ព្រះរាជពិធីបុណ្យប្រណាំងទូក លយកន្ទោង នៅឆ្នាំ១៩០៥ ដែរឬទេ?