តើមានដឹងទេ! ជីវិត និងស្នាដៃរបស់ វិលប័រ និង អ័រវិល រ៉ៃត៍ អ្នកបង្កើតយន្តហោះដំបូងក្នុងពិភពលោក ប្រព្រឹត្តិទៅយ៉ាងដូចម្តេច?

បងប្អូន​បង្កើត​ទាំង​ពីរ​នាក់ វិលប័រ និង អ័រវិល រ៉ៃត៍ (Wilbur Wright 1867-1912 & Orville Wright 1871-1948)

រ៉ូល អាមូនសែន (Roald Amundsen, 1872-1928) អ្នក​រុករក​ដែនដី​ប៉ូល​នៃ​ផែនដី

រ៉ូល អាមូនសែន (Roald Amundsen, 1872-1928) ជា​អ្នក​រុករក​ដែនដី​ប៉ូល​នៃ​ផែនដី។ លោក​ជា​ជនជាតិ​ន័រវែស