សំណួរសំខាន់ៗចំនួន ៣ ដែលមនុស្សតែងតែសួរខ្លួនឯងនៅពេលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃ

មនុស្សច្រើនតែមិនបានយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការផ្តោតអារម្មណ៍របស់ខ្លួនទៅលើអ្នកដទៃទេ ហើយជាញឹកញាប់

មេរៀន ៦ យ៉ាងសម្រាប់អ្នកលក់ ដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន

ការធ្វើអាជីវកម្ម គឺចាំបាច់ណាស់ត្រូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដ៏ទៃ។ ម្ចាស់អាជីវកម្មគួរ