ច្បាប់ស្តីពីការប្រកួតប្រជែង ២០២១

ច្បាប់ស្តីពីការប្រកួតប្រជែង ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ នាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៦