តើមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដើម្បីក្លាយជាពាណិជ្ជករ?

ពាណិជ្ជកិច្ច គឺជាសកម្មភាពទិញ លក់ឬ សេវាកម្ម ដែលត្រូវអនុវត្តន៏ជាប្រចាំក្នុងគោលបំណងធ្វើការដោះដូរ