យុទ្ធសាស្ដ្រចំនួន ៤ ដើម្បីជួយ​ឲ្យការ​ព្រមព្រៀងលក់​ប្រព្រឹត្តិទៅបាន​​សម្រេច

ដោយ​លក្ខណៈ​របស់​ការ​ងារ​លក់​ដែលមាន​ភាព​ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយនឹង​សមត្ថភាព​ក្នុងការ​ទាក់ទាញ និង​បញ្ចុះបញ្ចូល​អតិថិជន

តើអ្វីជាការគណនា Break-Even Point នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការលក់?

សហគ្រិនដែលចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មី តែងតែសួរខ្លួនឯងថា “តើការលក់កម្រិតណា ឬកំណត់តម្លៃប៉ុន្មាន