គន្លឹះចំនួន ៥ ដើម្បីក្លាយជាមនុស្សដែលពូកែក្នុងការទំនាក់ទំនងមួយរូប

ការប្រាស្រ័យទាក់ទង គឺជាមធ្យោបាយមួយដែលធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជូនសារ ឬ ព័ត៏មាន ឬ គំនិតយោបល់ផ្សេងៗទៅអ្នកដទៃ

សំណួរសំខាន់ៗចំនួន ៣ ដែលមនុស្សតែងតែសួរខ្លួនឯងនៅពេលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃ

មនុស្សច្រើនតែមិនបានយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការផ្តោតអារម្មណ៍របស់ខ្លួនទៅលើអ្នកដទៃទេ ហើយជាញឹកញាប់

ចំណុចសំខាន់ៗទាំង ៧ នៃការប្រាស្រ័យទាក់ទង (7Cs)

ចូរអ្នកសាកគិតទៅមើលថាតើក្នុងមួយថ្ងៃៗ អ្នកត្រូវប្រាស្រ័យទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សញឹកញាប់កម្រិតណា។