រំហូរនៃដំណើរការធ្វើទីផ្សារចំនួន ៦ ដែលអ្នកត្រូវដឹង

ការធ្វើទីផ្សារ គឺជាដំណើរការនៃការកំណត់យកគោលដៅ ការចូលរួម ការបង្កើតថ្មី និងការបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជន

ហេតុផល ៤ យ៉ាង ដែលធ្វើឱ្យកិច្ចការផ្នែកទីផ្សារមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្មទំនើប

ទីផ្សារ គឺជាស្ថានភាពមួយ ដែលអ្នកមានតម្រូវការ និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ ឬសេវាណាមួយជួបគ្នា

មុខងារនៃការធ្វើទីផ្សារចំនួន ៧ សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក

ការធ្វើទីផ្សារ គឺជាដំណើរការនៃការកំណត់យកគោលដៅ ការចូលរួម ការបង្កើតថ្មី និងការបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជន