៩ យ៉ាង ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមិនរីកចម្រើនក្នុងការងារ

ការងារ [កា-ងា] ន. កិច្ចដែលត្រូវធ្វើតាមមុខងាររបស់ខ្លួន : ធ្វើការងារ, មានការងារ។

១. ចូលចិត្តសម្លឹងលទ្ធផលដោយមិនធ្វើការងារ

២. ចូលចិត្តត្អូញត្អែរពីការលំបាកខ្លះៗក្នុងពេលធ្វើការងារ

៣. មិនចេះគោរពពេលវេលា

៤. ជាមនុស្សមើលស្រាលការងារ

៥. មានទម្លាប់ធ្វើការងារដោយខ្ជីខ្ជា

៦. ចូលចិត្តយកការដេកពួនមកធ្វើជាធំ

៧. ចូលចិត្តសេពគប់មនុស្សខ្ជិលច្រអូស

៨. ចូលចិត្តយកហេតុផលមកការពារខ្លួន

៩. ចូលចិត្តប្រព្រឹត្តិតែអំពើអបាយមុខផ្សេងៗ


អត្ថបទទាក់ទង

រឿង ៧ យ៉ាង គួររក្សាជាប់ខ្លួនចំពោះការរស់នៅក្នុងសង្គម

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *