៧ យ៉ាង ដើម្បីធ្វើជាមនុស្សចាស់ដែលអាចនៅជាមួយក្មេង

មនុស្សវ័យចំណាស់ បន្សល់ទុកនូវសមិទ្ធផល និងមរតកជាច្រើន។ យ៉ងណាមិញ ខាងក្រោមនេះជារឿង ៧ យ៉ាង ដើម្បីធ្វើជាមនុស្សចាស់ដែលអាចនៅជាមួយក្មេង៖

ចាស់មានការសង្រ្គោះ ក្មេងមិនខ្លាចក្នុងការបម្រើ

ចាស់មានធម៌សន្តោស ក្មេងមិនខ្លាចក្នុងការរួមរស់

ចាស់មានមារយាទល្អ ក្មេងមិនខ្លាចក្នុងការសរសើរ

ចាស់មិនប្រកាន់ច្រើន ក្មេងមិនខ្លាចក្នុងការចូលជិត

ចាស់មានគុណធម៌ ក្មេងមិនខ្លាចក្នុងការគោរព

ចាស់មានចំណេះដឹង ក្មេងមិនខ្លាចក្នុងការស្តាប់

ចាស់មានគំរូល្អ ក្មេងមិនខ្លាចក្នុងការប្រតិបត្តិតាម។


អត្ថបទទាក់ទង

ការប្រាថ្នា ៥ យ៉ាង ដែលមិនអាចកើតឡើងបាន

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *