២០ គេហទំព័រ ដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ សរសេរសារណា ឬនិក្ខេបបទ

១. GOOGLE SCHOLAR

https://scholar.google.com/

២. ទម្រង់ GOOGLE

https://docs.google.com/forms/u/0/?tgif=d

៣. ERIC

https://eric.ed.gov/

៤. DOAJ

https://doaj.org/

៥. SPARKNOTES

https://www.sparknotes.com/

៦. GRAMMARLY

https://app.grammarly.com/

៧. QUILLBOT

https://quillbot.com/

៨. RESEARCHGATE

https://www.researchgate.net/

៩. GOOGLE BOOKS – សៀវភៅ

https://books.google.com/

១០. MERRIAM WEBSTER—វចនានុក្រម

https://www.merriam-webster.com/

១១. វីគីភីឌា

https://www.wikipedia.org/

១២. ENCYCLOPEDIA – សព្វវចនាធិប្បាយ

https://www.encyclopedia.com/

១៣. EASYBIB

https://www.easybib.com/

១៤. PREZI—ឧបករណ៍ធ្វើបទបង្ហាញ

https://prezi.com/

១៥. ACADEMIA.EDU— គេហទំព័រអំពីការចែករំលែកឯកសារ អ្នកស្រាវជ្រាវ ។ល។

https://www.academia.edu/

១៦. LIBGEN— ពីសៀវភៅរឿង សៀវភៅសិក្សា ដល់អត្ថបទវិទ្យាសាស្ត្រ។

https://libgen.rs/

១៧. ម៉ាស៊ីនស្រាវជ្រាវ INFOTOPIA សម្រាប់និស្សិត

https://www.infotopia.info/

១៨. REFSEEK

http://refseek.com

១៩. SWEETSEARCH

http://sweetsearch.com

២០. SPRINGER LINK—គេហទំព័រដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកដើម្បីទាញយកការស្រាវជ្រាវ និងសៀវភៅដោយឥតគិតថ្លៃ។

https://link.springer.com/

============================
តេឡេក្រាម 𝐊𝐨𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐡𝐚𝐲𝐥𝐞𝐧𝐠 – គង់ ឆាយឡេង
Subscribe: https://t.me/kongchhaylengchannel
============================


អត្ថបទទាក់ទង

២៧ វេបសាយ ដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការងារប្រចាំថ្ងៃ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *