ស្រីហិតោបទេស សៀវភៅភាគ១ – ភាគ៤ (មួយចប់)

ស្រីហិតោបទេស ប្រែថា ការប្រៀនប្រដៅឲ្យដល់នូវប្រយោជន៍ ការពន្យល់ប្រយោជន៍ ការប្រាប់ប្រយោជន៍ ឬការដឹកនាំជនានុជនឲ្យបានប្រយោជន៍នៅនាលោកកិយ៍នេះ និងជាពាក្យប្រៀនប្រដៅសីលធម៌ដល់សាធុជនទាំងឡាយ។ សៀវភៅនេះត្រូវបានប្រែ​ពី​បាលី​ដោយ ភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ វីរិយបណ្ឌិតោ ព.ស ២៥៣៧។ នៅក្នុងសៀវភៅនេះ អ្នកនឹងទទួលបាននូវសាច់រឿងដែលមានការអប់រំជាច្រើនរាប់មិនអស់។ ហើយនៅក្នុងសៀវភៅនេះចែកចេញជាបួនភាគ៖

ស្រីហិតោបទេស ភាគ១៖ ការគប់មិត្ត

ស្រីហិតោបទេស ភាគ២៖ ការបំបែកមិត្ត

ស្រីហិតោបទេស ភាគ៣៖ ឈ្មោះ “សង្គ្រាម”

ស្រីហិតោបទេស ភាគ៤៖ ឈ្មោះ “សន្តិភាព”


អត្ថបទទាក់ទង

សម្រង់​គតិ​បណ្ឌិតចំនួន ៤៥ ឃ្លា ពីក្នុងសៀវភៅ​ស្រីហិតោបទេស​

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *